Statutul

S T A T U T U L
COMITETULUI NAŢIONAL OLIMPIC ŞI SPORTIV DIN REPUBLICA MOLDOVA

Capitolul 1

PREAMBUL

1.1 Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova, în continuare după text CNOS, este continuatorul Comitetului Naţional Olimpic, fondat la 29.01.1991, recunoscut provizoriu de către Comitetul Internaţional Olimpic, în continuare după text CIO, în anul 1991 şi definitiv în anul 1993.
CNOS este o asociaţie obştească de interes naţional, unică de acest gen pe teritoriul Republicii Moldova, este o persoană juridică, organizaţie neguvernamentală, de nivel republican, necomercială, autonomă şi independentă de autorităţile publice, de utilitate publică, nonprofit, apolitică, fără scop lucrativ, constituită pe o durată nedeterminată în condiţiile legii Republicii Moldova. CNOS este o organizaţie care aparţine Mişcării Olimpice, fiind organizată şi funcţionând în baza statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Cartei Olimpice şi dispoziţiilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
1.2 CNOS păstrează aceleaşi simboluri, emblemă şi drapel cu cele aprobate de Comisia Executivă a CIO pentru CNOS. Acestea sînt înregistrate la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.
1.3 Sediul CNOS din Republica Moldova este situat în municipiul Chişinău, str.Puşkin nr.11.

1.4 Principii fundamentale ale Olimpismului

1.4.1 Olimpismul este o filosofie a vieţii, exaltând si combinând într-un ansamblu echilibrat calităţile corpului, voinţei şi spiritului. Asociind sportul culturii şi educaţiei, Olimpismul caută să creeze un mod de viaţă bazat pe bucuria aflată în efort, pe valoarea educativă a bunului exemplu, responsabilităţii sociale şi a respectu¬lui faţă de principiile etice fundamentale universale.
1.4.2 Scopul Olimpismului este să pună sportul în slujba dezvoltării armonioase a umanităţii în vederea promovării unei societăţi paşnice, preocupate de păstrarea demnităţii umane.
1.4.3 Mişcarea Olimpică este acţiunea concertată, organizată, universală şi permanentă, exercitată sub autoritatea supremă a CIO, a tuturor indivizilor şi entităţilor, inspiraţi de valorile Olimpismului. Ea se extinde pe cinci continente. Aceasta atinge punctul culminant cu ocazia reunirii sportivilor lumii la marele festival al Sportului reprezentat de Jocurile Olimpice. Simbolul său este constituit de cinci cercuri înlănţuite.
1.4.4 Practicarea sportului este un drept al omului. Orice individ trebuie să aibă posibilitatea de a practica sportul în spirit olimpic, fără nici un fel de discriminare şi presupune inţelegere reciprocă, spirit de prietenie, solidaritate şi fair-play.
1.4.5 Recunoscând că sportul este practicat în cadrul societăţii, organizaţiile sportive din cadrul Mişcării Olimpice vor avea drepturile şi obligaţiile inerente autonomiei, şi anume, libera stabilire şi controlul reglementărilor sportive, definirea structurilor şi guvernanţei, exercitarea dreptului la alegeri libere de orice influenţă din afară şi responsabilitatea de a veghea la aplicarea principiilor de bună guvernanţă.
1.4.6 Orice formă de discriminare faţă de o ţară sau o persoană, din considerente de rasă, religie, politică, sex sau altele, este incompatibilă cu apartenenţa la Mişcarea Olimpică.
1.4.7 Apartenenţa la Mişcarea Olimpică cere respectarea Cartei Olimpice si recunoaşterea de către CIO.

Capitolul 2

SCOPUL CNOS

2.1 CNOS sprijină şi contribuie la dezvoltarea sportului moldovenesc şi a Mişcării Olimpice naţionale, în concordanţă cu prevederile Cartei Olimpice; propagă olimpismul prin programe de formare şi educaţionale; sprijină activitatea instituţiilor consacrate Educaţiei Olimpice şi programele culturale în relaţie cu Mişcarea Olimpică.
Acţionează împotriva tuturor formelor de discriminare şi violenţă în sport, precum şi împotriva utilizării substanţelor şi procedurilor interzise de Codul Mondial Anti-Doping; asigură respectarea Cartei Olimpice, definind, în concordanţă cu aceasta, regulile deontologice din sport şi veghind asupra aplicării lor.
2.2 CNOS promovează unitatea Mişcării Sportive pe plan naţional, ale cărei componente sunt Federaţiile Sportive Naţionale, alte structuri sportive şi sportivii lor legitimaţi; reprezintă Mişcarea Sportivă în relaţiile cu instituţiile/organizaţiile, ale căror obiectiv este contribuţia directă sau indirectă la dezvoltarea Sportului sau la punerea în operă a funcţiilor sociale care îi sunt recunoscute; facilitează reglementarea conflictelor din Mişcarea Sportivă prin conciliere, mediere sau arbitraj; Acţionează în justiţie, în caz de necesitate, terţe persoane, instituţii, autorităţi, publice sau private, pentru apărarea intereselor colective ale Mişcării Olimpice şi Sportive.
2.3 CNOS întreprinde, în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale, în respectul autonomiei şi prerogativelor acestora, toate activităţile de interes comun de natură să încurajeze dezvoltarea sportului de înalt nivel, precum şi a Sportului pentru Toţi. Întreprinde acţiuni destinate promovării sportului pe plan social, ca factor care contribuie la educaţie, sănătate şi coeziune socială; formării iniţiale şi continue a conducătorilor, cadrelor de personal şi tehnicienilor din domeniu; cercetării, prospectării, documentării şi comunicării în sport.
2.4 În îndeplinirea scopului său, CNOS acţionează pentru menţinerea relaţiilor de colaborare cu Autorităţile Administraţiei Centrale şi Locale, constituindu-se ca un partener de dialog şi reprezentare a organizaţiilor sportive neguvernamentale în raporturile sale cu Autorităţile şi Instituţiile Publice. Totodată, CNOS îşi va păstra autonomia şi va rezista oricăror presiuni, de orice fel, incluzând, dar fără a se limita la presiunile legale, politice, religioase sau economice ce ar putea să îl împiedice să se conformeze Cartei Olimpice.

Capitolul 3

ATRIBUŢIILE CNOS

3.1 CNOS asigură aplicarea şi respectarea în Republica Moldova a prevederilor Cartei Olimpice, a deciziilor CIO şi ale Federaţiilor Sportive Internaţionale, a Codului Mondial Anti-Doping, precum şi ale dispoziţiilor şi reglementărilor legislaţiei naţionale privitoare la activitatea sportivă. În conformitate cu scopul şi rolul său la nivel naţional, CNOS sprijină şi încurajează iniţiativele de promovare a păcii, a eticii sportive, a luptei împotriva dopajului, a protejării mediului înconjurător; se obligă să aplice o conduită nediscriminatorie în domeniu, indiferent de rasă, religie, politică, sex sau alte criterii şi acţionează pentru combaterea încălcării valorilor morale şi împotriva manifestărilor de violenţă în sport; promovează şi sprijină integrarea pe plan social a sportivilor şi se preocupă pentru promovarea femeii în sport. CNOS efectuează prin intermediul organelor sale de conducere controlul activităţii membrilor săi, în vederea respectării şi implimentării prevederilor prezentului Statut, Cartei Olimpice, a valorilor şi sarcinilor Mişcării Olimpice.

Capitolul 4

ROLUL CNOS

4.1 CNOS are rolul de a promova principiile fundamentale ale Olimpismului la nivel naţional prin programele de învăţământ, de educaţie fizică şi sport, în instituţiile şcolare şi universitare, sprijinind activitatea organismelor şi instituţiilor de profil. De asemenea, CNOS sprijină activitatea şi crearea de instituţii care să se dedice educaţiei Olimpice, Culturii Fizice şi Sportului.
4.2 CNOS are obligaţia de a participa la Jocurile Olimpice prin trimiterea de sportivi.
4.3 CNOS constituie, organizează şi conduce delegaţiile moldoveneşti la Jocurile Olimpice şi la alte competiţii internaţionale patronate de CIO; este responsabil pentru comportamentul membrilor delegaţiei sale la competiţiile menţionate.
4.4 CNOS deţine competenţa exclusivă pentru reprezentarea Republicii Moldova la Jocurile Olimpice şi la celelalte competiţii, activităţi şi programe organizate sub egida CIO, ca şi în relaţiile cu Comitetul Internaţional Olimpic, cu Asociaţiile Olimpice Continentale sau cu Comitetele Olimpice Naţionale.
4.5 CNOS este singurul for autorizat să desemneze localitatea, oraşul din Republica Moldova care poate să-şi prezinte candidatura pentru organizarea de competiţii, activităţi şi programe organizate sub egida CIO.
4.6 CNOS este unicul deţinător pe teritoriul Republicii Moldova al drepturilor de folosire a însemnelor şi a tuturor simbolurilor olimpice, a denumirii, drapelului, devizei şi imnului olimpic, altor elemente de identificare conform prezentului statut, Cartei Olimpice şi altor documente normative ale Mişcării Olimpice.
4.7 Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Republicii Moldova sau din afara acestuia nu pot folosi fără acordul prealabil al CNOS însemnele sau emblema CNOS şi alte drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale de proprietate intelectuală ale acestuia.
4.8 Litigiile, generate de folosirea neautorizată a însemnelor olimpice şi altor drepturi menţionate mai sus, se vor soluţiona în conformitate cu prevederile statutare ale CNOS şi ale Cartei Olimpice, a prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
4.9 CNOS organizează şi coordonează activitatea Academiei Olimpice din Republica Moldova, în calitate de unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuţii în dezvoltarea şi promovarea principiilor fundamentale ale Olimpismului.
Academia Olimpică îşi desfăşoară activitatea în baza propriului Statut şi Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobat de către Comitetul Executiv CNOS în conformitate cu principiile Cartei Olimpice şi statutului său.
4.10 CNOS colaborează, în vederea realizării obiectivului său statutar, cu instituţii naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, cu alte organizaţii de drept public sau privat, se preocupă de dezvoltarea de programe culturale legate de Mişcarea Olimpică şi Sportivă, de susţinerea Muzeului Olimpic al CNOS.
4.11 CNOS susţine financiar, după posibilitate, pe bază de contracte sau programe de finanţare, activitatea centrelor naţionale olimpice de pregătire olimpică. Acordă, conform strategiei proprii, sprijin organizatoric, tehnic şi material-financiar Federaţiilor Sportive Naţionale; burse: sportivilor, antrenorilor, altor specialişti în domeniul sportului, prioritar pentru susţinerea programelor de pregătire, calificare şi participare a sportivilor la Jocurile Olimpice şi la celelalte competiţii, activităţi şi programe organizate sub egida CIO, precum şi pentru participarea la campionatele mondiale şi europene, la alte manifestări sportive internaţionale.
4.12 CNOS recunoaşte numai o singură Federaţie Sportivă Naţională pentru fiecare ramură de sport, recunoscută de Autoritatea Administraţiei Publice Centrale de Specialitate, în continuare după text denumită A.A.P.C.S., şi de Federaţia Sportivă Internaţională respectivă sau de alte organizaţii sportive internaţionale similare, după caz.
4.13 CNOS sprijină programele privind formarea şi educaţia continuă a specialiştilor din educaţia fizică şi din sport, precum şi pe cele specifice cercetării ştiinţifice în domeniu şi de medicină sportivă. CNOS va adopta şi implementa Codul Mondial Anti-Doping astfel încât să asigure conformitatea cu acesta a politicilor şi Regulamentelor, a calităţii de membru şi/sau a cerinţelor de finanţare şi a procedurilor de administrare a rezultatelor, respectând toate rolurile şi responsabilităţile atribuite Comitetelor Naţionale Olimpice enumerate pe lista Codului Mondial Anti-Doping.
4.14 CNOS luptă împotriva utilizării substanţelor şi metodelor interzise, definite prin Codul Mondial Anti-Doping sau de către Federaţiile Sportive Internaţionale, intervenind pe lângă forurile naţionale competente pentru efectuarea controalelor medicale ale sportivilor în cele mai bune condiţii.
4.15 Încurajează si sprijină promovarea eticii şi bunei guvernanţe în sport, precum şi educarea tineretului prin sport; dedicarea eforturilor pentru a se asigura că, în sport trebuie să domnească spiritul de fairplay, iar violenţa sa fie interzisă.
4.16 Încurajează şi sprijină organizarea, dezvoltarea si coordonarea Olimpismului, Sportului şi a Competiţiilor sportive.
4.17 Colaborează cu Organizaţiile si Autorităţile Publice sau Private competente pe plan naţional şi internaţional în scopul punerii Olimpismului şi Sportului în serviciul umanitaţii şi al promovării păcii, în acest fel.
4.18 Acţionează în scopul întăririi unităţii şi a protejării independenţei Mişcării Olimpice, păstrării autonomiei sportului.
4.19 Se opune oricărei forme de discriminare care afecteză Mişcarea Olimpică şi Sportivă din Republica Moldova.
4.20 Încurajează şi sprijină promovarea femeilor în sport, la toate nivelurile şi în toate structurile, în scopul punerii în aplicare a principiului egalităţii între bărbaţi şi femei.
4.21 Încurajează şi sprijină măsurile menite sa protejeze sănătatea sportivilor şi se opune utilizării abuzive, politice sau comerciale a sportului şi al sportivilor.
4.22 Încurajează şi sprijină eforturile organizaţiilor sportive şi ale Autoritaţilor Publice pentru a asigura viitorul social şi profesional al sportivilor şi a foştilor sportivi.
4.23 Organizează anual Ziua şi/sau Săptămâna Olimpică.
4.24 Încurajează dezvoltarea la nivel naţional a Sportului de Performanţă şi a Sportului pentru Toţi practicat în spirit Olimpic.
4.25 Susţine, în comun cu Federaţiile Sportive Naţionale, a A.A.P.C.S., a altor organisme cu orientare sportivă, în vederea selectării şi pregătirii sportivilor către Jocurile Olimpice şi celelalte competiţii, activităţi şi programe organizate sub egida CIO.
4.26 Promovează propunerile de orice natură în faţa CIO, inclusiv a propunerilor cu referinţă directă la Carta Olimpică, Mişcarea Olimpică în general.
4.27 Organizează şi desfăşoară prin intermediul Academiei Olimpice şi altor instituţii specializate, a conferinţe ştiinţifice şi seminare, pe marginea subiectelor din sfera de interese ale CNOS.
4.28 Crează şi susţine după posibilitate fundaţiile şi organizaţiile de binefacere în folosul sportului pentru toţi şi al celui de performanţă.
4.29 Apără interesele sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, altor specialişti, veteranilor culturii fizice şi sportului pe plan naţional şi international.
4.30 Realizează Programe ale Solidarităţii Olimpice.
4.31 Participă activ la implementarea Programelor de ocrotire a mediului ambiant.
4.32 Asigură respectarea Cartei Olimpice în Republica Moldova.

Capitolul 5

DREPTURILE CNOS

5.1 În relaţiile sale internaţionale cu Comitetul Internaţional Olimpic, CNOS are dreptul:

5.1.1 Să formuleze propuneri către CIO privind conţinutul Cartei Olimpice, problematica Mişcării Olimpice în general, inclusiv organizarea şi desfăşurarea Jocurilor Olimpice.
5.1.2 Să participe, la solicitarea CIO, prin reprezentanţii săi aleşi sau desemnaţi, la activităţile CIO sau ale comisiilor acestuia, precum şi la comisiile de specialitate ale asociaţiilor continentale ale Comitetelor Olimpice Naţionale.
5.1.3 Să colaboreze la pregătirea Congreselor Olimpice şi ale altor activităţi internaţionale patronate de CIO.
5.1.4 Să reprezinte interesele colective ale membrilor săi în alte organisme internaţionale.
5.1.5 Să trimită competitori, reprezentanţi şi alţi membri ai echipei la Jocurile Olimpice, în conformitate cu prevederile Cartei Olimpice.
5.1.6 Să beneficieze de asistenţă din partea Solidarităţii Olimpice.
5.1.7 Să facă uz de anumite proprietăţi olimpice cu autorizarea CIO în conformitate cu prevederile Cartei Olimpice.
5.1.8. Să participe la activităţile conduse sau sprijinite de CIO, inclusiv jocurile regionale.
5.1.9 Să facă parte din Asociaţii ale Comitetelor Naţionale Olimpice recunoscute de către CIO, să-şi exprime opinia în legătură cu candidatura la organizarea Jocurilor Olimpice.
5.1.10 Să participe la Programele Solidarităţii Olimpice.
5.1.11 Caute surse de finanţare compatibile cu principiile fundamentale ale `Olimpismului.
5.1.12 Să exercite orice alte drepturi şi misiuni acordate de către Carta Olimpică sau de către CIO.

5.2 La nivel naţional CNOS are suplimentar următoarele competenţe şi atribuţii :

5.2.1 Colaborează cu A.A.P.C.S. din Republica Moldova la derularea Programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor Republicii Moldova la Jocurile Olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale Olimpismului.
5.2.2 Colaborează prin intermediul structurilor sale sau ai membrilor teritoriali cu Autorităţile Administraţiilor Publice Locale; organizează, în comun cu acestea, activităţi sportive, competiţii, cu participarea sportivilor de performanţă, promovează Mişcarea Olimpică, idealurile şi valorile Olimpismului.
5.2.3 Monitorizează în comun cu A.A.P.C.S. şi Federaţiile Naţionale pe ramuri de sport, recunoscute de A.A.P.C.S., implementarea planurilor de pregătire şi participare a sportivilor privind realizarea obiectivelor de evoluare la Jocurile Olimpice şi la competiţiile internaţionale oficiale.
5.2.4 Iniţiază propuneri şi participă la elaborarea politicii statului în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
5.2.5 Elaborează în comun cu A.A.P.C.S., proiectul Programului naţional de pregătire şi participare a sportivilor din Republica Moldova la ediţiile Jocurilor Olimpice.
5.2.6 Elaborează în comun cu A.A.P.C.S. propuneri privind repartizarea mijloacelor financiare bugetare de stat alocate de către Guvernul Republicii Moldova pentru finanţarea Olimpismului şi Sportului.
5.2.7 Elaborează şi susţine în comun cu A.A.P.C.S. Programul Naţional Anti-Doping, pornind de la prevederile Codului Mondial Anti-Doping, Convenţiei Antidoping a Consiliului Europei pentru prevenirea utilizării şi eliminarea dopajului din activitatea sportivă.
5.2.8 Colaborează, în bază de contract, cu Federaţiile Sportive Naţionale, care au drept obiectiv de activitate ramuri de sport cuprinse în Programul Olimpic, în vederea pregătirii şi participării sportivilor la Jocurile Olimpice.
5.2.9 Are în subordinea sa Centre de Pregătire Olimpică, organizaţii specializate, care asigură pregătirea rezervelor olimpice şi a loturilor naţionale pe ramuri de sport recunoscute de către CIO.
5.2.10 Susţine financiar, în limita posibilităţilor sale, activitatea Centrelor de Pregătire Olimpică.
5.2.11 Beneficiază de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru realizarea scopurilor sale statutare şi a prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
5.2.12 Beneficiază împreună cu structurile sale sportive de alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume vor fi acordate pe bază de contracte încheiate între structurile respective şi Autorităţile Administraţiei Publice Centrale şi Locale, după caz.
5.2.13 Desfăşoară activităţi economice organizate în unităţi proprii, cu sau fără personalitate juridică, pentru obţinerea de venituri utilizabile în scopul realizării obiectivelor statutare şi legale pentru care a fost autorizat.
5.2.14 Poate primi şi deţine în proprietate, concesiune sau în folosinţă imobile, baze, edificii, instalaţii sportive şi altă infrastructură sportivă de interes naţional din patrimoniul public al statului în condiţiile unei legi speciale.

5.3. În calitate de Asociaţie Obştească CNOS are dreptul:

5.3.1 Să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa.
5.3.2 Să înfiinţeze mijloace proprii de informare în masă.
5.3.3 Să desfăşoare activitate editorială.
5.3.4 Să reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi în organele şi organizaţiile de stat.
5.3.5 Să pronunţe măsuri disciplinare prin intermediul comisiilor sale.
5.3.6 Să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare, cu omisiunile reglementate de legislaţie.
5.3.7 Să creeze, în funcţie de necesităţi, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale.
5.3.8 Să desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, inclusiv cu ajutorul unor societăţi comerciale şi cooperative create în acest scop.
5.3.9 Să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane particulare.
5.3.10 Să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, de executare de lucrări şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare.
5.3.11 Să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală şi de altă natură care îi aparţin cu drept exclusiv.
5.3.12 Să execute lucrări de cercetare ştiinţifică, de proiectare, să efectueze expertiza obştească a proiectelor şi programelor de importanţă socială, să participe la lucrările comisiilor mixte atunci cînd se examinează aceste proiecte, cu condiţia stipulării acestor activităţi în statut sau în regulamentele sale.
5.3.13 Să posede denumire şi simbolică proprie.
5.3.14 Să exercite în volum deplin atribuţiile care nu contravin legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
5.3.15 Să organizeze, în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice.
5.3.16 Să exercite alte drepturi prevăzute de prezentul statut şi legislaţia Republicii Moldova.

Capitolul 6

SARCINILE CNOS

CNOS realizează următoarele sarcini:

6.1 Îşi constituie, organizează si conduce delegaţiile la Jocurile Olimpice şi la competiţiile plurisportive regionale, continentale sau mondiale, patronate de CIO; Decide asupra înscrierii la competiţiile sus-menţionate a sportivilor propuşi de către Federaţiile Sportive Naţionale. Selecţia trebuie să se bazeze nu numai pe performanţele sportive ale unui sportiv, ci, în egală măsură, şi pe aptitudinea de a servi drept exemplu tinerilor sportivi din ţara sa.
6.2 Să îngrijească de echipamentul, transportul si cazarea membrilor delegaţiilor sale. In acest scop, va încheia un contract de asigurare adecvată, care să acopere riscurile de deces, de invaliditate, de boală, costurile medicale şi farmaceutice şi raspunderea faţă de terţi.
6.3 Deţine puterea unică şi exclusivă de a indica şi de a determina ţinutele şi uniformele care urmează a fi purtate şi echipamentul care urmează a fi folosit de către membrii delegaţiilor sale cu ocazia Jocurilor Olimpice şi a tuturor competiţiilor şi ceremoniilor legate de acestea. Aceasta putere exclusivă nu se extinde asupra echipamentului specializat folosit de către sportivii delegaţiilor sale în timpul competiţiilor sportive. Orice publicitate în legătură cu orice echipament specializat trebuie supusa aprobării CNOS dacă se face, expres sau implicit, referire la Jocurile Olimpice.
6.4 Asistă CIO în ceea ce priveşte protejarea proprietăţilor Olimpice pe teritoriul Republica Moldova.
6.5 Întru realizarea sarcinilor, scopurilor şi a atribuţiilor sale, CNOS dispune, pe lîngă organele de conducere, control, disciplină şi altele, de un personal angajat care îndeplineşte funcţiile administrativ-organizatorice, executive, financiar-contabile şi gospodărească.

Capitolul 7

MEMBRII CNOS

7.1 Membrii CNOS sânt persoane fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova) şi persoane juridice care sânt afiliate la CNOS, aderă la prezentul statut şi înţeleg să respecte prevederile acestuia şi a Cartei Olimpice CIO.
CNOS, fiind o Asociaţie Obştească, este constituit şi funcţionează şi pe bază de voluntariat, autogestiune şi egalitate în drepturi a membrilor săi. CNOS este liber în stabilirea structurii şi componenţei sale interne, a scopurilor, formelor şi metodelor de activitate. Numărul membrilor CNOS este aprobat şi stabilit la propunerea Comitetului Executiv de către Adunarea Generală a CNOS şi este constant în aşa fel, încât să fie respectat raportul de majoritate votantă de 50 %+1 al voturilor exprimate de către Federaţiile Sportive Naţionale recunoscute de CIO şi incluse în Programul Olimpic sau a reprezentanţilor acestora.

7.2. Categoriile de membri ai CNOS

a) Federaţiile Sportive Naţionale pe ramuri de sport parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de către CIO, prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii.
b) Federaţiile Sportive Naţionale care nu sînt parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţii Internaţionale pe ramuri de sport recunoscute de către CIO prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii.
c) Agenţiile Teritoriale Olimpice şi Sportive prin intermediul reprezentantului fiecărei agenţii.

d) Persoane fizice – sportivii olimpici activi propuşi de către Comisia de Atleți conform prevederilor Cartei CIO în număr de maxim 3 persoane.

e) Asociaţia Femeia şi Sportul reprezentată de un număr de 5 persoane.

f) Asociaţia Atleţilor Olimpici reprezentată de un număr de 3 persoane.

g) Persoane fizice: Campionii Olimpici şi Deţinătorii de Medalii care au reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice într-un număr de maxim 15 persoane.
h) Membrii CIO din Republica Moldova, daca aceştea există. Aceşti membri au drept de vot la Adunările Generale ale CNOS. În plus, membrii CIO din RM, la care se face referire, sunt membri de drept şi ai Comitetului Executiv al CNOS, în cadrul caruia au drept de vot;
i) Alte Organizaţii care au contribuit la consolidarea CNOS sau care au adus servicii deosebite cauzei Sportului şi Olimpismului, a căror activitate coincide cu sarcinile şi scopurile statutare ale CNOS.
Membrii CNOS, persoane fizice şi reprezentanţii persoanelor juridice afiliate trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.
7.3 Calitatea de membru al CNOS înseamnă acceptarea necondiţionată, conform legii, a prezentului Statut, a oricăror amendamente la el, a Hotărîrilor Adunării Generale, Deciziilor Comitetului Executiv CNOS, Cartei Olimpice şi altor acte CIO.
7.4 Membrii CNOS îşi îndeplinesc obligaţiunile voluntar, pe baze obşteşti, cu excepţia persoanelor care asigură administrarea CNOS.
7.5 Membrii CNOS nu răspund personal pentru obligaţiunile şi datoriile CNOS, respectiv, CNOS nu răspunde pentru datoriile şi obligaţiunile membrilor săi.
7.6 Membrii CNOS, persoane juridice, pot fi reprezentate la Adunarea Generală numai de către un singur reprezentant, care va fi acceptat în această calitate prin hotărîrea Comitetului Executiv în baza criteriilor stabilite de către Adunarea Generală a CNOS. Această calitate va fi supusă ulterior aprobării de către Adunarea Generală a CNOS la propunerea Comitetului Executiv.
7.7 Federaţiile Sportive Naţionale îşi pot delega reprezentanţii săi pentru o perioadă de la 1 la 4 ani, printr-o scrisoare oficială, însoţită după necesitate de procură sau proces verbal corespunzător al organului de conducere competent, totodată prin decizia organului de conducere al acestora, reprezentantul poate fi înlocuit cu un altul. Faptul delegării unei alte persoane urmează să fie comunicat în scris CNOS cu cel puţin 30 de zile înainte de data convocării Adunării General
7.8 Raioanele, municipiile şi oraşele din Republica Moldova vor fi reprezentate în componenţa CNOS prin intermediul Agenţiilor Teritoriale Olimpice şi Sportive. La baza alegerii reprezentanţilor organizaţiilor olimpice şi sportive teritoriale se va pune principiul meritelor în Mişcarea Olimpică şi Sportivă din Republica Moldova. Agenţiile Teritoriale Olimpice şi Sportive vor avea la baza activităţii lor un statut model aprobat şi recomandat de CNOS.

7.9 Calitatea de membru se dobîndeşte în următoarele condiţii :
7.9.1 Pentru a fi eligibili, membrii CNOS, persoane fizice, trebuie să aibă vîrsta cuprinsă între 18 şi 70 ani. Orice membru al CNOS trebuie să se retragă din această calitate la finele anului calendaristic în cursul căruia a împlinit vîrsta de 70 ani. Ca excepţie de la această regulă, dacă un membru atinge limita de vîrstă sus-menţionată în cursul mandatului său de Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, Vicepreşedinte sau membru al Comitetului Executiv al CNOS, retragerea sa va avea loc la expirarea mandatului pentru care a fost ales.
7.9.2 Organele Guvernamentale sau alte Autorităţi Publice conform prevederilor Cartei Olimpice nu au membri în CNOS. Comitetul Executiv al CNOS este în drept să invite la Adunarea Generală în calitate de Invitaţi Speciali, fără drept de vot, reprezentanţi ai acestor Autorităţi. Membrii CNOS sau a Organelor sale de conducere pot activa în condiţiile legii şi în organele de stat cu condiţia că această activitate nu va aduce prejudicii CNOS.
7.9.3 Un membru CIO, un membru onorific sau un membru de onoare exclus din CIO nu poate fi membru al CNOS.
7.9.4 Persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile şi corespunde prevederilor prezentului statut, altor acte şi regulamente ale CNOS, poate solicita afilierea la CNOS prin înaintarea unei cereri şi a unui set de documente stabilite de către Adunarea Generală sau Comitetul Executiv al CNOS. După verificarea candidaturii de către Comitetul Executiv al CNOS, în caz de îndeplinire de către candidat a tuturor criteriilor stabilite, acesta poate fi propus Adunării Generale pentru a fi afiliat în calitate de membru al CNOS. Candidatul poate fi audiat în legătură cu cererea sa de afiliere de către Adunarea Generală sau de către Comitetul Executiv al CNOS.

7.10 Calitatea de membru al CNOS se pierde în cazul :
7.10.1 Demisiei, retragerii din iniţiativă proprie sau decesului.
7.10.2 Renunţării la cetăţenia Republicii Moldova.
7.10.3 Excluderii de către Adunarea Generală pentru motive întemeiate ce ţin de nerespectarea statutului, codurilor, regulamentelor CNOS sau a Chartei Olimpice, inclusiv în caz de încetare a activităţii sau lipsă de activitate mai mult de un an în domeniul Mişcării Olimpice şi Sportive.
7.10.4 Dizolvării legale a Federaţiei Sportive Naţionale sau a Organizaţiei pe care o reprezintă, altor situaţii în acest sens reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
7.10.5 Excluderea, pierderea calităţii de membru, acceptarea dezafilierii, retragerii, demisiei se face în baza unei hotărâri a Adunării Generale CNOS.
7.10.6 Un membru al CNOS persoană fizică este considerat dezafiliat şi îşi pierde calitatea de membru, fără vreo declaraţie din partea acestuia, dacă-şi schimbă sau îşi transferă domiciliul într-o altă ţară. Această consecinţă este valabilă şi în situaţia în care pe parcursul a 2 ani acesta nu asistă la şedinţele Adunării Generale sau nu participă la lucrările CNOS.
7.10.7 Hotărîrea de excludere a unui membru al CNOS sau al unui membru de onoare sau onorific al CNOS este luată cu o majoritate de voturi de 2/3 a membrilor (reprezentanţilor) cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală, după ce acesta a fost audiat în prealabil în apărarea sa.
7.11 Suspendarea calităţii de membru are loc în caz de :
7.11.1 Încălcarea gravă a Cartei Olimpice, Codului de Etică al CIO și / sau al prezentului Statut, codurilor, regulamentelor, directivelor şi deciziilor CNOS şi ale organelor sale, poate rezulta în suspendarea calităţii de membru afiliat la CNOS pentru o perioadă determinată sau nedeterminată de timp la decizia Adunării Generale, după ce respectivul membru afiliat a fost audiat în prealabil în apărarea sa.
7.11.2 Adunarea Generală a CNOS adoptă decizia privind suspendarea calităţii de membru al CNOS la propunerea Comitetului Executiv. În perioada dintre Adunările Generale, Comitetul Executiv poate lua de sine stătător, provizoriu, decizia privind suspendarea calităţii de membru cu efect imediat, inclusiv şi în cazuri de retragere sau de încetare a activităţii. Suspendarea va acţiona până la Adunarea Generală imediat următoare şi va fi confirmată de către aceasta. Aceasta nu se referă la cazul cînd suspendarea a expirat sau a fost ridicată de către Comitetul Executiv până la data desfăşurării Adunării Generale imediat următoare.
7.11.3 Suspendarea se validează de către Adunarea Generală imediat următoare cu cel puţin 50%+1 a voturilor valabil exprimate a membrilor şi reprezentanţilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea respectivă. În caz că suspendarea nu a fost validată, ea se consideră automat anulată pentru viitor, fără careva consecinţe.
7.11.4 Membrul suspendat este privat pe perioada suspendării de drepturile sale de membru afiliat. Alţi membri afiliaţi nu pot întreţine careva contacte, în special de ordin olimpic şi sportiv, cu membrul suspendat.
7.11.5 Suspendarea are ca efect ridicarea dreptului de participare în sistemele competiţionale ale CNOS pentru perioada suspendării, privarea membrului afiliat, precum şi a reprezentantului acestuia, de dreptul de a participa şi vota la Adunările Generale, şedinţele Comitetului Executiv şi ale altor Comisii de lucru CNOS din care eventual acesta face parte; privarea de dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere şi Comisiile CNOS pe perioada pentru care s-a dictat pedeapsa de suspendare.
7.11.6 Adunarea Generală poate decide continuarea suspendării, prelungirea sau încetarea acesteia. Dacă este cazul, Adunarea Generală poate decide excluderea membrilor afiliaţi suspendaţi.

7.12 Membri cu drept de vot

7.12.1 Fiecare membru al CNOS persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice dispune în cadrul Adunării Generale de dreptul la vot. De regulă, reprezentantul unei persoane juridice membru al CNOS va fi conducătorul acesteia, cu toate acestea, în caz că împrejurările o cer, membrul afiliat la CNOS poate delega pentru a participa la Adunarea Generală a CNOS o altă persoană din cadrul organelor sale de conducere.
Compoziţia şi valoarea nominală a votului fiecăruia dintre membrii CNOS din Republica Moldova în cadrul procesului de vot este constituită conform ponderii următoare:

a) Federaţiile Sportive Naţionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de CIO, care dispun de medaliaţi olimpici, prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii – 4 voturi ;

b) Federaţiile Sportive Naţionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de CIO, care dispun de participanţi la Jocurile Olimpice prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii – 3 voturi ;
c) Federaţiile Sportive Naţionale parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţii Internaţionale pe ramuri de sport recunoscute de CIO, prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii – 2 voturi.

d) Federaţiile Sportive Naţionale care nu sînt parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţii Internaţionale pe ramuri de sport recunoscute de CIO, în dependenţă de performanţele obţinute la competiţii internaţionale, în baza criteriilor stabilite de către Comitetul Executiv al CNOS, prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii – 1 vot .

e) Agenţiile Teritoriale Olimpice şi Sportive, prin intermediul reprezentantului fiecărei agenţii – 1 vot ;

f) Persoane fizice – Sportivii Olimpici Activi, propuşi de Comisia de Atleți. Aceşti membri trebuie să fi participat la Jocurile Olimpice. Ei trebuie să se retragă din calitatea de membru cel mai târziu la sfîrşitul celei de-a treia Olimpiade care urmează ultimelor Jocuri Olimpice la care ei au participat, conform prevederilor Cartei CIO, în număr de maxim 3 persoane – a cîte 1 vot fiecare;

g) Asociaţia Femeia şi Sportul, reprezentată de un număr de 5 persoane – a cîte 1 vot fiecare;

h) Asociaţia Atleţilor Olimpici, reprezentată de un număr de 3 persoane – a cîte 1 vot fiecare;

i) Campionii Olimpici ai Republicii Moldova şi deţinătorii de medalii la Jocurile Olimpice în număr de maxim 15 persoane – a cîte 1 vot fiecare;

j) Membrii CIO din Republica Moldova, daca aceştia există – a cîte 1 vot fiecare;

k) Alte Organizaţii care au contribuit la consolidarea CNOS sau care au adus servicii deosebite cauzei Sportului şi Olimpismului, a căror activitate coincide cu sarcinile şi scopurile CNOS – a cîte 1 vot fiecare.
7.12.2 Majoritatea de voturi a Adunării Generale este formată din voturile exprimate de reprezentanții federațiilor naționale afiliate la Federaţii Internaţionale care reglementează sporturile incluse în programul Jocurilor Olimpice.
Capitolul 8

PREŞEDINTELE DE ONOARE, MEMBRII DE ONOARE ŞI MEMBRII ONORIFICI

8.1 La propunerea Comitetului Executiv CNOS, pentru merite deosebite, Adunarea Generală poate alege, cu titlu de Preşedinte de Onoare, un fost Preşedinte al CNOS; Preşedintele de onoare are dreptul sa-şi expună opinia în cadrul Adunării Generale asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a acesteia.

8.2 Preşedintele de onoare, Membrii de onoare, membrii onorifici pot participa la şedinţele Adunării Generale avînd doar drept consultativ.

8.3 Membri de onoare pot fi: foştii Preşedinţi, Vicepreşedinţi ai CNOS, membri ai Comitetului Executiv şi ai Comisiilor CNOS, personalităţi marcante ale vieţii sportive, sociale, culturale, ştiinţifice, economice sau politice care încurajează şi sprijină activitatea CNOS. La propunerea Comitetului Executiv CNOS, Adunarea Generală poate alege, cu titlu de membru de onoare, înalte personalitaţi eminente din afara CNOS, care i-au adus servicii deosebite.

8.4 Orice reprezentant al membrului CNOS sau membrul CNOS care se retrage dupa ce a servit CNOS cel putin zece ani şi i-a adus servicii exceptionale, poate, la propunerea Comitetului Executiv CNOS, sa fie ales membru onorific de către Adunarea Generală.

Capitolul 9

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

9.1 Membrii CNOS trebuie să-şi exercite drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul statut cu bună credinţă şi în interesul CNOS.

9.2 Membrii CNOS au următoarele drepturi:

a) Să fie aleşi în organele de conducere, administrare sau control ale CNOS conform prezentului statut;
b) Să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, regulamentele şi hotărârile CNOS, precum şi dreptul de vot în organele CNOS din care fac parte;
c) Să prezinte Comitetului Executiv propuneri legate de competenţele ce le sunt date de calitatea de membru al Adunării Generale al CNOS;
d) Să formuleze propuneri pentru modificarea şi/sau completarea statutului CNOS;
e) Să participe la activităţile organizate de CNOS;
f) Să-şi exprime liber şi cu bună credinţă opiniile în cadrul CNOS;
g) Să participe la Adunările Generale ale CNOS şi să facă în termenii corespunzători propuneri în legătură cu ordinea de zi a acesteia;
h) Să beneficieze de suportul CNOS şi de alte drepturi în conformitate cu prevederile prezentului statut şi a legislaţiei Republicii Moldova.

9.3 Membrii CNOS au următoarele obligaţii:

a) Să respecte Statutul, Regulamentele, Codul de Etică şi Hotărârile organelor CNOS, precum şi prevederile Cartei Olimpice, ale codurilor CIO şi Codului Mondial Anti-Doping, să lupte contra dopajului în sport;
b) Să participe la lucrările Adunărilor Generale ale CNOS şi ale organelor acestuia în care au fost aleşi;
c) Să contribuie la consolidarea şi creşterea prestigiului CNOS şi Mişcării Olimpice;
d) Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile, interesele sau reputaţia profesională a CNOS;
e) Să-şi aducă propria contribuţie la realizarea programelor comisiilor de specialitate din care fac parte;
f) Să urmărească şi să sprijine dezvoltarea Mişcării Olimpice şi a Activităţii Sportive la nivel naţional şi/sau teritorial, după caz, prin aplicarea programelor adoptate în acest sens de CNOS;
g) Să colaboreze la pregătirea activităţilor organizate de CNOS aducîndu-şi contribuţia la realizarea scopurilor statutare, realizarea hotărârilor Adunării Generale, a Comitetului Executiv, a comisiilor speciale ale CNOS;
h) Să aibă o conduită civică decentă, să susţină şi să promoveze Olimpismul şi Sportul în cadrul comunităţii în care trăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea;
i) Membrii CNOS, cu excepţia administratorilor sportivi, nu vor accepta nici un fel de compensaţie sau gratificaţie în legatură cu serviciile sau cu îndeplinirea funcţiilor lor. Li se pot rambursa cheltuielile de transport şi de cazare, precum si toate cheltuielile justificate legate de exerciţiul funcţiei;
j) Să informeze cu regularitate, şi în scris, conducerea CNOS (Preşedintele, Prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii sau Comitetul Executiv) la fiecare sfârşit de an despre activitatea personală în cadrul Mişcării Olimpice şi Sportive.
k) Să-l informeze, făra întîrziere, pe Preşedinte asupra tuturor evenimentelor susceptibile de a împiedica aplicarea Chartei Olimpice sau de a afecta în orice fel Mişcarea Olimpică din Republica Moldova sau în cadrul organizaţiei în serviciul careia se află;
l) Să îndeplinească celelalte îndatoriri care îi sunt incredinţate de către Adunarea Generală, Comitetul Executiv, Preşedinte, Prim-vicepreşedinte,Vicepreşedinţi sau alte organe competente CNOS.

Capitolul 10

ORGANE DE CONDUCERE

10.1 Organele de conducere, administrare, control şi disciplinare ale CNOS sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Comitetul Executiv compus din Preşedintele, Prim-vicepreşedintele, 2 Vicepreşedinţi, Secretarul General CNOS, alţi membri ;
c) Consiliul de Supraveghere;
d) Comisia de Cenzori;
e) Comisia de Etică.

10.2 ADUNAREA GENERALĂ

10.2.1 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al CNOS. Ea se compune din totalitatea categoriilor de membri afiliaţi şi prevăzuţi în prezentul statut.
10.2.2 Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele CNOS sau o altă persoană împuternicită de către acesta. Aceştea vor sta în faţa Adunării Generale, în prezidiu, alături de membrii Comitetului Executiv CNOS.

10.2.3 Atribuţiile Adunării Generale:
a) Aprobă strategia şi obiectivele generale; planul anual sau pe ciclu olimpic de activitate al CNOS;
b) Aprobă bugetul anual, raportul financiar pentru anul precedent, mărimea cotizaţiei anuale de membru al CNOS;
c) Aprobă raportul de activitate al Comitetului Executiv;
d) Aprobă alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere şi a Comisiei de Cenzori;
e) Aprobă raportul anual de control al Comisiei de cenzori sau a Auditului;
f) Aprobă modificarea statutului cu votul a 2/3 din membrii afiliaţi la CNOS;
g) Alege, afiliază, suspendă şi exclude membri; această atribuţie poate fi delegată Comitetului Executiv al CNOS.
h) Alege şi revocă Preşedintele, Prim-vicepreşedintele, Vicepreşedinţii şi membrii Comitetului Executiv;
i) Alege şi aprobă Preşedintele de onoare, membrii de onoare şi membrii onorifici;
j) Decide reorganizarea, lichidarea, dizolvarea sau încetarea activităţii CNOS cu votul a 3/4 din membri afiliaţi.

10.2.4 Adunarea Generală este statutar constituită şi deliberativă prin prezenţa a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot afiliaţi la CNOS.
10.2.5 Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an, validează raportul de activitate al Comitetului Executiv şi raportul Consiliului de Supraveghere şi a Comisiei de Cenzori (Audit); aprobă după necesitate planul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale CNOS ;
10.2.6 Convocarea Adunării Generale ordinare se face în scris de către Comitetul Executiv, cu cel puţin 30 de zile înainte de data când aceasta urmează să se desfăşoare, urmând a fi comunicată tuturor membrilor prin scrisoare recomandată, e-mail şi publicată pe pagina web a CNOS.
10.2.7 Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării. Ordinea de zi a Adunării Generale va fi adusă la cunoştinţă membrilor CNOS cu cel tîrziu 10 zile înainte de întrunirea Adunării Generale.
10.2.8 Dacă în ordinea de zi figurează noi propuneri pentru modificarea / completarea Statutului şi/sau a altor documente, a căror adoptare este de competenţa Adunării Generale, textul integral al acestor proiecte, în prealabil, va fi transmis membrilor CNOS sau publicat pe pagina web a CNOS cu cel puţin 4 zile înainte de data petrecerii Adunării Generale a CNOS.
10.2.9 Ordinea de zi a unei Adunări Generale Ordinare sau de dare de seamă şi alegeri se stabileşte de către Comitetul Executiv al CNOS şi se aprobă de către Adunarea Generală.
10.2.10 Ordinea de zi propusă de către Comitetul Executiv poate fi modificată în cadrul Adunării Generale doar referitor la chestiunile propuse la termen de către membrii CNOS, însă care nu au fost incluse în ordinea de zi de către Comitetul Executiv al CNOS şi în cazul în care a fost votată pro cu votul a 2/3 din membrii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală.
10.2.11 Propunerile în ordinea de zi trebuie înaintate Comitetului Executiv prin intermediul secretariatului CNOS cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare Adunarea Generală. Propunerile venite cu întârziere pot să nu fie luate în consideraţie de către Comitetul Executiv.
10.2.12 Chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi nu pot fi supuse dezbaterii şi votării în cadrul Adunării Generale.
10.2.13 Accesul la Adunarea Generală a CNOS are loc pe bază de invitaţie.
10.2.14 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea absolută (50%+1) a voturilor membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală, cu excepţiile prevăzute în prezentul statut. De regulă, votul este deschis. Adunarea Generală poate decide ca votul să fie secret, în special, în cazul alegerilor, în cazul în care se va decide astfel cu votul majorităţii (50 %+1) a membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală a CNOS.
10.2.15 În cazul în care Adunarea Generală nu este statutar constituită se convoacă o nouă Adunare Generală Repetată, cu aceeaşi ordine de zi, în termen de 15 zile. În această situaţie Adunarea Generală este statutar constituită indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenţi.
10.2.16 În cadrul Adunării Generale Repetate, desfăşurată potrivit punctului 10.2.15 al prezentului statut, o hotărâre validă şi legală poate fi luată numai dacă întruneşte votul unanim al membrilor CNOS cu drept de vot prezenţi la această Adunare.
10.2.17 În problemele legate de participarea la o ediţie a Jocurilor Olimpice, decizia în cadrul Adunării Generale sau a Comitetului Executiv al CNOS va fi luată doar cu participarea şi votul Federaţiilor Sportive Naţionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de CIO.
10.2.18 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii ale prezentului Statut şi Cartei Olimpice, sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au fost prezenţi, s-au abţinut, sau au votat împotriva anumitor chestiuni.
10.2.19 Adunarea Generală este în drept să demită sau să suspende pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, unul sau mai mulţi membri din cadrul unui organ al CNOS. Comitetul Executiv poate include subiectul cu privire la destituirea sau suspendarea unei persoane sau unui organ în ordinea de zi a Adunării Generale. Comitetul Executiv, în perioada dintre Adunările Generale, poate, de asemenea, să suspende din funcţie unul sau mai mulţi membri ai unui organ de conducere (Comitetului Executiv) sau control pentru o perioadă provizorie, cu excepţia preşedintelui CNOS. Iniţiativa de destituire sau suspendare trebuie să fie justificată. Iniţiativa de destituire sau suspendare se expediază în formă scrisă de către Preşedintele sau Secretarul Comitetului Executiv, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale, membrilor afiliaţi sau membrilor Comitetului Executiv, după caz. Persoana sau organul respectiv are dreptul de a se expune în apărarea sa la Adunarea Generală sau în cadrul Comitetului Executiv, după caz. Dacă iniţiativa de destituire sau suspendare este susţinută, Adunarea Generală sau Comitetul Executiv va lua decizia corespunzătoare prin vot. Pentru a fi adoptată, moţiunea, trebuie să fie susţinută de o majoritate de 2/3 din voturi valabil exprimate de către membrii şi reprezentanţii oficiali cu drept de vot ai CNOS prezenţi la Adunarea Generală sau membrii prezenţi la şedinţa Comitetului Executiv. Persoana sau organul destituit se eliberează din funcţiile sale sau este suspendat, din momentul adoptării deciziei respective.
10.2.20 Între Adunările Generale activitatea CNOS este condusă de către Comitetul Executiv al CNOS, Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, Vicepreşedinţi şi Secretarul General conform prevederilor prezentului statut.

10.3 Procedura de convocare a Adunării Generale de Alegeri şi dare de seamă.
10.3.1 Adunarea Generală de alegeri şi dare de seamă se convoacă o dată la patru ani, de regulă în anul ulterior desfăşurării unei ediţii de vară a Jocurilor Olimpice. Convocarea Adunării Generale se face cu 60 de zile înainte de data de desfăşurare a acesteia. Pentru categoria de membri persoane juridice, secretariatul CNOS solicită în scris acestora, cu 60 de zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală, să-şi propună reprezentanţii delegaţi la Adunarea Generală a CNOS prin scrisoare însoţită de procură şi/sau proces verbal corespunzător, în caz de necesitate. Notificările de răspuns se vor face de către membrii respectivi în termen de minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestei Adunării Generale. Membrii respectivi trebuie după caz să reconfirme sau să desemneze noi reprezentanţi după procedura de mai sus la fiecare Adunare Generală, din 4 în 4 ani sau în fiecare an, la alegerea sa ţinînd cont de valabilitatea împuternicirilor, etc.
10.3.2 Pentru categoria de membri persoane fizice, secretariatul CNOS va notifica direct persoanele respective, respectînd aceleaşi termene şi proceduri ca în punctul anterior.
10.3.3 Categoriile celelalte de membri, precum Preşedintele de onoare, membrii de onoare şi onorifici, pot fi invitaţi la Adunarea Generală cu 7 zile înaintea desfăşurării acesteia.
10.3.4 Votarea se face prin vot secret sau deschis în condiţiile prezentului Statut şi a Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale.
10.3.5 Distribuirea, numărarea şi validarea buletinelor de vot sau a voturilor se face de către Comisia de validare-numărare, constituită de către Adunarea Generală special pentru alegeri şi votare.
10.3.6 Adunarea Generală a CNOS, la propunerea Preşedintelui CNOS, poate crea o Comisie Electorală şi alege componenţa acesteia pentru procesul de alegeri în cadrul organelor de conducere a CNOS. Această comisie se va ocupa cu înregistrarea candidaţilor, primirea actelor necesare, realizarea altor formalităţi legate de alegeri. Comisia va activa în baza unui regulament propriu aprobat de către Adunarea Generală a CNOS.
10.3.7 Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare-numărare,va fi consemnat în procesul verbal al Adunării Generale întocmit de către un secretariat ales la fel de către Adunarea Generală. Ulterior procesul verbal şi Hotărârile Adunării Generale de alegeri şi dare de seamă urmează a fi comunicat la CIO.
10.3.8 Orice post, devenit ulterior vacant pentru funcția de Președinte, Prim-vicepreşedinte, vicepreședinte sau alt membru al Comitetului Executiv CNOS va fi completat prin alegeri pentru postul vacant respectiv, la următoarea Adunare Generală a CNOS în conformitate cu prevederile prezentului statut.

10.4 Adunarea Generală Extraordinară

10.4.1 Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată la cererea Preşedintelui CNOS, a 2/3 din membrii Comitetului Executiv sau la solicitarea scrisă a 2/3 din membrii cu drept de vot afiliaţi la CNOS.
10.4.2 Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de minim 30 zile de la data hotărârii convocării acesteia sau în maxim 60 de zile de la data la care au fost înaintate solicitările de convocare, dacă se întrunesc pentru aceasta cerinţele stipulate în prezentul statut.
10.4.3 Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu convocarea acesteia şi nu poate fi modificată.
10.4.4 Procedura şi alte acte, acţiuni sau condiţii suplimentare, necesare pentru organizarea alegerilor în cadrul CNOS şi pentru desfăşurarea Adunărilor Generale de dare de seamă şi alegeri, ordinare sau extraordinare, vor fi prevăzute detaliat în Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale CNOS.

Capitolul 11

COMITETUL EXECUTIV AL CNOS

11.1 Din Comitetul Executiv al CNOS fac parte membrii CNOS, aleşi de către Adunarea Generală a CNOS pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor prezentului Statut. Majoritatea votantă (50 %+1) a Comitetului Executiv va fi compusă din reprezentanţii federaţiilor sportive naţionale pe ramuri de sport, parte a programului Jocurilor Olimpice afiliate la Federaţii Internaţionale recunoscute de CIO.

Comitetul Executiv este format din următorii membri cu drept de vot:
-Preşedinte; Prim-vicepreşedinte; Doi Vicepreşedinţi;
-Şapte membri ordinari aleşi în cadrul Adunării Generale, dintre care unul este ales în calitate de Secretar General CNOS; membrii CIO în Republica Moldova, dacă aceştea există, fac parte de drept din cei şapte membri ai Comitetului Executiv CNOS.
11.2 Membrii Comitetului Executiv, la propunerea Preşedintelui CNOS, sunt aleşi de către Adunarea Generală din rîndul membrilor CNOS sau a reprezentanţilor acestora (în cazul persoanelor juridice), prin votul deschis al majorităţii membrilor CNOS şi reprezentanţilor acestora prezenţi la Adunarea Generală respectivă. Ei sunt reeligibili.
Comitetul Executiv se întruneşte la convocarea Preşedintelui CNOS cel puţin o dată la 3 luni sau de cîte ori este nevoie. Şedinţele Comitetului Executiv CNOS se consideră deliberative dacă la ele sunt prezenţi cel puţin 50%+1 din membri, în caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este decisiv. Cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării şedinţei secretariatul va comunica membrilor Comitetului Executiv data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi.
11.3 Comitetul Executiv al CNOS are următoarele atribuţii:

11.3.1 Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, auditul şi bilanţul financiar anual, precum şi proiectul programelor CNOS.
11.3.2 Aprobă sau ia cunoştinţă, după necesitate, de actele juridice în numele şi pe seama CNOS, semnate de către Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, Vicepreşedinţi sau alte persoane împuternicite.
11.3.3 Stabileşte strategia resurselor umane, aprobă organigrama şi politica de personal a administraţiei CNOS, în baza propunerilor prezentate de Preşedinte, Prim-vicepreşedinte sau Vicepreşedinţi.
11.3.4 Aprobă componenţa, regulamentele, codurile şi programele anuale ale comisiilor permanente sau grupurilor de lucru ad-hoc ale CNOS.
11.3.5 Aprobă şi acordă diplome, distincţii, onoruri, ordine de merit şi alte măsuri de stimulare, apreciere şi curtoazie.
11.3.6 Decide asupra propunerii către Adunarea Generală a chestiunii cu privire la afiliere, suspendare sau excludere a unor membri din componenţa CNOS.
11.3.7 Organizează realizarea Hotărârilor Adunării Generale.
11.3.8 Întocmeşte şi aprobă ordinea de zi, fixează data şi locul desfăşurării Adunării Generale a CNOS.
11.3.9 Examinează şi adoptă Decizii ce ţin de problemele pregătirii şi participării sportivilor Republicii Moldova la Jocurile Olimpice şi alte competiţii patronate de CIO.
11.3.10 Aprobă regulamentele şi programele de activitate ale Comisiilor CNOS.
11.3.11 Înaintează propuneri de stimulare şi sancţionare a membrilor CNOS; propune şi aprobă conducătorii Agenţiilor Teritoriale Olimpice şi Sportive.
11.3.12 Exercită şi alte atribuţii, măsuri sau acţiuni care nu sunt în mod expres atribuite Adunării Generale CNOS.
11.3.13 Prin decizia sa Comitetul Executiv CNOS poate delega unele din atribuţiile sale Preşedintelui CNOS.
11.3.14 Deciziile Comitetului Executiv pot fi anulate doar de către Adunarea Generală a CNOS cu votul a 2/3 al reprezentanţilor şi membrilor afiliaţi la CNOS. Anulate pot fi doar deciziile adoptate pentru perioada ultimului mandat acordat Comitetului Executiv respectiv.
11.3.15 Şedinţele Comitetului Executiv CNOS se pot convoca şi la cererea a 2/3 a membrilor săi.

11.4 Procedura generală de eligibilitate în Comitetul Executiv, Prim-vicepreşedintelui şi a vicepreşedinţilor CNOS

11.4.1 Sunt eligibili pentru o perioadă de 4 ani, în calitate de membri ai Comitetului Executiv: Prim-vicepreşedinte,Vicepreşedinţi, Secretar general şi alţi membri ai Comitetului Executiv, membrii CNOS sau reprezentanţii acestora cu drept de vot, propuşi de către Preşedintele CNOS din rîndul candidaturilor înaintate de către membrii CNOS şi care sunt de acord cu această calitate.

11.4.2 Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii CNOS se aleg în această funcţie la propunerea Preşedintelui CNOS din rândul membrilor Comitetului Executiv deja aleşi de către Adunarea Generală.

Capitolul 12

PREŞEDINTELE CNOS

12.1 Preşedintele CNOS este ales de către Adunarea Generală de Alegeri şi Dare de Seamă în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale a CNOS. Adunarea Generală de Alegeri şi Dare de Seamă va decide modalitatea de alegere a Președintelui CNOS: prin vot secret sau vot deschis.
12.2 Preşedintele CNOS se alege pe o perioadă de 4 ani din rândurile membrilor CNOS sau a reprezentanţilor acestora. Fiecare membru al CNOS are dreptul de a-şi înainta candidatura la postul de preşedinte în condiţiile prevăzute de prezentul statut şi Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale CNOS. Votarea candidaţilor la postul de Preşedinte se desfăşoară după discutarea candidaturilor în cadrul Adunării Generale. Ales se declară acel candidat, care a acumulat mai mult de 50% de voturi ale membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a acumulat numărul necesar de voturi, se desfăşoară votarea repetată între primii doi candidaţi, care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur. Preşedinte va fi declarat candidatul care va acumula mai multe voturi.
12.3 Preşedintele poate fi reales pentru perioade succesive de 4 ani.
12.4 La propunerea Preşedintelui, Adunarea Generală de dare de seamă şi de alegeri prin vot deschis alege Consiliul de Supraveghere, Comisia de Cenzori şi Comisia Electorală, perioada de activitate a cărora, ca şi a Preşedintelui, se încheie la următoarea Adunare Generală de dare de seamă şi alegeri peste 4 ani.

12.5 Ca excepţie de la regula generală, specificată în punctual 12.4 al prezentului Statut, indiferent de faptul când au fost aleşi, mandatul Preşedintelui CNOS, membrilor Comitetului Executiv, Prim-vicepreşedintelui şi Vicepreşedinţilor CNOS, membrilor Consiliului de Supraveghere, Comisiei de Cenzori, îşi prelungeşte valabilitatea pînă când va fi aleasă noua componenţă a organelor de conducere, a comisiilor şi consiliilor CNOS.

12.6 Condiţii minime pentru a candida la funcţia de Preşedinte CNOS

12.6.1 Pentru a candida la funcţia de Preşedinte al CNOS, candidaţii trebuie să întrunească minimum următoarele condiţii :
a) Să fie cetăţean al Republicii Moldova;
b) Să deţină o diplomă cu licenţă de studii superioare;
c) Să fie personalitate marcantă în domeniul Mişcării Olimpice şi sportului pe plan naţional sau internaţional;
d) Să posede un profil moral necontestat;
e) Să nu aibă antecedente penale;
f) Să posede experienţă managerială în domeniul olimpismului şi sportului cel puţin în ultimii 4 ani;
g) Să cunoască cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională, dintre care una oficială a CIO.
h) Să fie membru (persoană fizică) sau reprezentant al membrului (persoană juridică) al CNOS;
i) Să fie înaintat la această funcţie prin procese-verbale sau decizii corespunzătoare a cel puţin 15 de membri ai CNOS, dintre care 8 Federaţii Sportive Naţionale pe ramuri de sport parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale recunoscute de CIO.
j) Are o vîrstă ce nu depăşeşte 70 ani.

12.6.2 Candidaţii pentru funcţia de Preşedinte vor depune personal la secretariatul CNOS, cu minimum 30 de zile înaintea datei fixate pentru Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri cel puţin următoarele acte:
a) curriculum vitae;
b) scrisoare de motivaţie;
c) un program de activitate sau proiect de strategie proprie de dezvoltare a CNOS pe perioada ciclului olimpic în curs şi în perspectivă (în sinteză), care va fi distribuit membrilor CNOS înaintea Adunării Generale de alegeri sau va fi plasată pe pagina web a CNOS;
d) Procedura, alte condiţii sau acte necesare suplimentare vor fi prevăzute detaliat în Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale CNOS.

12.7 Atribuţiile Preşedintelui CNOS

a) Reprezintă CNOS în relaţiile cu terţii, în cadrul manifestărilor oficiale interne şi internaţionale;
b) Convoacă Comitetul Executiv şi prezidează şedinţele acestuia;
c) Poate convoca Adunarea Generală din iniţiativă proprie şi prezidează şedinţa acesteia;
d) Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina îndeplinirea scopurilor CNOS;
e) Asigură conducerea activităţii curente a CNOS;
f) Acţionează în numele CNOS fără mandat special şi reprezintă interesele acestuia în toate circumstanţele în faţa organelor, instituţiilor de stat naţionale, internaţionale sau private, încheie contracte, convenţii şi alte acte necesare la acest nivel;
g) Asigură implementarea Hotărîrilor Adunării Generale şi a deciziilor Comitetului Executiv; asigurarea funcţionării regulate şi eficiente a organelor CNOS pentru a permite atingerea obiectivelor specificate în prezentul Statut;
h) Propune candidaturi pentru a fi numite în funcţiile de conducere vacante ale CNOS, a Comisiilor şi Substructurilor CNOS, crearea de noi funcţii după necesitate ;
i) Efectuiază controlul asupra activităţii cadrului administrativ şi a personalului CNOS a Academiei Olimpice, Muzeului Olimpic şi altor substructuri ale CNOS;
j) Reprezintă CNOS fără mandat special în relaţii cu CIO, organele statale şi alte organizaţii naţionale sau internationale;
k) Semnează ca ordonator al mijloacelor financiare ale CNOS documentele de contabilitate, contracte şi alte acte, ce nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, prezentului statut şi Cartei Olimpice;
l) Are dreptul de a delega împuternicirea şi semnătura sa Prim-vicepreşedintelui, unuia dintre Vicepreşedinţi sau unui membru al Comitetului Executiv CNOS;
m) Verifică aplicarea şi respectarea Statutului şi Regulamentelor CNOS;
n) Angajează la muncă, încheie diverse contracte şi alte acte necesare pentru desfăşurarea activităţii CNOS şi atingerii obiectivelor statutare sau decizionale;

o) Asigură legalitatea activităţii CNOS în corespundere cu cerinţele prezentului Statut;
p) Dirijează realizarea programelor de activitate a CNOS;
q) Aprobă structura şi schema de încadrare, condiţiile de salarizare ale colaboratorilor CNOS;
r) Îşi asumă o parte din competenţele Comitetului Executiv CNOS, în conformitate cu decizia adoptată de către cel din urmă;
s) Puterea administrativă în toate domeniile de activitate ale CNOS îi aparţine Preşedintelui în conformitate cu prevederile prezentului statut;
t) Preşedintele are şi alte atribuţii prevăzute de prezentul statut, hotărîrea Adunării Generale şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

12.8 Preşedintele poate delega unele împuterniciri ale sale şi altor persoane în afara celor care fac parte din organele de conducere a CNOS, în conformitate cu prevederile prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
12.9 Preşedintele CNOS are în cadrul şedinţelor Comitetului Executiv un singur vot. Însă, în cazul când există o paritate de voturi, votul lui este decisiv.
12.10 În lipsa Preşedintelui CNOS sau cu acordul acestuia în caz de prezenţă, atribuţiile lui le exercită Prim- vicepreşedintele CNOS, care are rolul de a ajuta preşedintele în activitatea sa. În cazul în care Prim-vicepreşedintele de asemenea este absent – unul dintre Vicepreşedinţi, dacă şi aceştea lipsesc, unul dintre membrii Comitetului Executiv, care a fost abilitat cu acest drept de către Preşedinte sau Comitetul Executiv în modul corespunzător.
12.11 În cazul în care Preşedintele CNOS se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita una sau mai multe dintre atribuţii, acesta poate delega exerciţiul atribuţiei (atribuţiilor) respective către Prim-vicepreşedinte sau un alt Vicepreşedinte pe durata imposibilităţii.
12.12 Prim-vicepreşedintele CNOS ţine evidenţa membrilor CNOS prin consemnarea calităţii acestora într-un Registru special.
12.13 În cazul când funcţia de Preşedinte CNOS a devenit vacantă înainte de termenii stabiliţi, se convoacă, în termen de până la patru luni, Adunarea Generală extraordinară de alegeri pentru a fi ales un nou Preşedinte. Dacă funcţia de Preşedinte CNOS a devenit vacantă în perioada de mai puţin de patru luni până la Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri, alegerile noului Preşedinte se vor efectua în cadrul următoarei Adunări Generale, convocate conform prevederilor prezentului Statut. În perioada sus-menţionată atribuţiile Preşedintelui vor fi exercitate de către Prim-vicepreşedintele CNOS.
12.14 Preşedintele CNOS poate fi destituit din funcţie doar de către Adunarea Generală a CNOS, la cererea a cel puţin 50 %+ 1 din membri cu drept de vot afiliaţi la CNOS care vor înainta moţiunea de neîncredere corespunzătoare. Această decizie trebuie aprobată cu votul a 2/3 din numărului membrilor cu drept de vot afiliaţi la CNOS. În cazul în care moţiunea de neîncredere nu este susţinută de cel puţin 50 %+ 1 din membri cu drept de vot afiliaţi la CNOS această chestiune nu se pune în discuţie şi spre votare la Adunarea Generală a CNOS.

Capitolul 13

SECRETARUL GENERAL AL CNOS

13.1 La propunerea Preşedintelui CNOS, Secretarul General este ales de către Comitetul Executiv, din cadrul membrilor acestuia, la prima şedinţă după Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri.
Secretarul general îndeplineşte următoarele funcţii:
a) Elaborează proiectul anual de dare de seamă a Comitetului Executiv CNOS; reprezintă, în comun cu preşedintele, CNOS în diferite instanţe;
b) Pregăteşte actele necesare pentru convocarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale şi a şedinţelor Comitetului Executiv CNOS;
c) În comun cu Preşedintele, semnează procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv CNOS;
d) Îndeplineşte funcţiile de secretar la şedinţele Comitetului Executiv CNOS şi contrasemnează procesul verbal al Adunărilor Generale;
e) Pregăteşte programele de activitate a CNOS, Programul Olimpic, Sportiv şi ale altor activităţi la solicitarea organelor de conducere CNOS;
f) Emite dispoziţii şi alte acte normative ce ţin de competenţa sa.

Capitolul 14

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

14.1 Consiliul de Supraveghere al CNOS este un organ de control care activează pe baze obşteşti sau contra remunerare şi care, la necesitate, are menirea de a efectua nu mai rar decât o dată pe an supravegherea activităţii CNOS sub aspectul respectării şi conformităţii de către CNOS a intereselor, obiectivelor, funcţiilor şi obligaţiilor statutare, precum şi a statutului de utilitate publică.
14.2 Membrii Consiliul de Supraveghere al CNOS sunt aleşi la propunerea preşedintelui CNOS pentru o perioadă de la 1 an pînă la 4 ani de către Adunarea Generală CNOS. Adunarea Generală a CNOS are împuternicirea şi de ai demite în conformitate cu normele statutare sau legale ale Republicii Moldova.
14.3 Consiliul de Supraveghere este constituit dintr-un număr de 3 persoane. Aceştea vor evita conflictul de interese şi nu pot fi concomitent membri ai Comitetului Executiv CNOS.
14.4 Consiliul de Supraveghere va activa în baza unui Regulament propriu aprobat de către Adunarea Generală a CNOS.

Capitolul 15

COMISIILE CNOS

15.1 CNOS prin intermediul Comitetului Executiv îşi constituie comisii de specialitate, cu caracter permanent sau pentru o perioadă determinată, ca foruri de lucru şi consultative, cu rolul:

a) Să elabora strategii de dezvoltare a domeniului de activitate care le este atribuit;
b) Să conceapă programe şi norme de punere în aplicare a acestor
programe sau proiecte specifice;
c) Să evalueze periodic stadiul de materializare şi eficienţa programelor CNOS, nivelul de executare a acestora;
d) Să elaboreze proiecte şi de a face recomandări calificate Comitetului Executiv al CNOS;
e) Să aplice sancţiuni disciplinare, care nu sunt de competenţa altor organe ale CNOS;
f) Alte atribuţii prevăzute în regulamentele lor de activitate.

15.2 Comisiile CNOS sunt formate din membri ai Adunării Generale sau specialişti, experţi independenţi sau afiliaţi CNOS care cunosc diverse domenii: sport, jurisprudenţă, economie, medicină, pedagogie, psihologie etc. Aceste comisii sunt prezidate, de regulă, de către un membru al Comitetului Executiv al CNOS.
15.3 Comisiile CNOS funcţionează după un regulament propriu. Durata mandatului membrilor comisiilor corespunde cu mandatul Comitetului Executiv. Preşedinţii comisiilor au dreptul de a coopta experţi în domeniu în vederea abordării optime a situaţiilor de rezolvat. Aceşti experţi nu au drept de vot şi îşi pot oferi serviciile consultative pe durata mandatului Preşedintelui comisiei.

15.4 CNOS poate constitui, după necesitate, următoarele Comisii de specialitate:
a) Comisia de Atleți, creată conform recomandărilor CIO şi prevederilor Cartei Olimpice;
b) Comisia tehnică olimpică şi pentru sportul de performanţă;
c) Comisia de finanţe, economie, marketing şi investiţii;
d) Comisia pentru educaţie, ştiinţă, promovare şi dezvoltare;
e) Comisia medicală şi anti-doping;
f) Comisia pentru sporturi neolimpice;
g) Comisia sportul pentru toţi;
h) Comisia mass-media, statistică şi fair-play;
k) Comisia pentru sportul şcolar şi universitar;
l) Comisia juridică şi de conciliere.

15.5 În situaţii speciale şi pentru teme bine definite, Comitetul Executiv poate decide formarea de grupuri de lucru sau comisii ad-hoc cu durată de funcţionare pentru o perioadă determinată.
15.6 Componenţa nominală a comisiilor de specialitate şi regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale acestora se aprobă de către Comitetul Executiv al CNOS.

Capitolul 16

COMISIA DE ETICĂ

16.1 În scopul promovării şi apărării principiilor cuprinse în Charta Olimpică, a stilului de viaţă şi a normelor de conduită naţionale şi europene recunoscute, se constituie Comisia de Etică a CNOS. Comisia de Etică va activa în baza unui regulament propriu aprobat de către Adunarea Generală a CNOS. Membrii Comisiei de Etică se numesc în această funcţie de către Adunarea Generală a CNOS la propunerea preşedintelui CNOS.
16.2 Comisia de Etică este competentă de a ancheta plângerile în legatură cu încălcarea principiilor de etica, cazurile de încalcare a Statutului, Codului de Etică, Regulamentelor şi altor acte CNOS. Aplică sancţiuni disciplinare şi de altă natură conform prevederilor Statutului, Regulamentelor şi Codurilor corespunzătoare ale CNOS.

Capitolul 17

COMISIA DE CENZORI CNOS

17.1 Comisia de Cenzori se alege, la propunerea Preşedintelui CNOS prin vot deschis, de către Adunarea Generală a CNOS din lista candidaţilor propuşi de către membrii CNOS. Comisia de Cenzori este formată dintr-un număr de 3 persoane, dintre care majoritatea sunt membri cu drept de vot ai CNOS şi cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil în condiţiile legii. Cenzorii nu pot face parte din Comitetul Executiv al CNOS;
17.2 Cenzorii sunt aleşi de către Adunarea Generală CNOS pentru o perioadă de 4 ani şi asigură controlul financiar intern al CNOS.

17.3 Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:

a) verifică activitatea financiar-contabilă a CNOS, precum şi gestionarea patrimoniului acestuia;
b) întocmeşte şi prezintă rapoarte Adunării Generale CNOS;
c) poate participa, prin preşedinte, la şedinţele Comitetului Executiv cu vot consultativ;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
17.4 În cazul în care Adunarea Generală va decide altfel, verificarea activitatăţii CNOS la acest capitol, în locul Comisiei de Cenzori, va fi efectuată de către o Companie de Audit specializată. Compania de Audit va fi desemnată de către Adunarea Generală a CNOS, la propunerea Preşedintelui CNOS;

17.5 Darea de seamă financiară sau raportul de audit va fi aprobată şi validată de Adunarea Generală a CNOS, numai după ce va fi verificată de contabilul CNOS şi avizată de Preşedintele CNOS.
Capitolul 18

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII CNOS

18.1 Finanţarea activităţii CNOS se regăseşte în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al acestuia.
18.2 Sursele de venituri anuale de bază ale CNOS sunt :
a) Activităţi specifice CNOS, ne având caracter patrimonial (cotizaţii, taxe, licenţe, etc.);
b) Sponsorizări , donaţii şi granturi;
c) Activităţi economice organizate în unităţi economice fondate de către CNOS cu sau fără personalitate juridica, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a statutului CNOS;
d) Mijloace financiare obţinute din realizarea drepturilor pe care le deţine cum ar fi venituri realizate din acordarea dreptului de folosinţă a emblemei CNOS, alte proprietăți intelectuale ale CNOS;
e) Încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, loteriilor, licitaţiilor, acţiunilor sportive, venituri din organizarea şi exploatarea pronosticurilor şi pariurilor sportive, în condiţiile legii;
f) Venituri realizate din activitatea economică internă şi externă;
g) Venituri realizate din actele juridice civile;
h) Mijloace materiale şi financiare donate de sponsori şi filantropi în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la filantropie şi sponsorizare;
i) Alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, precum şi statutului CNOS sau Cartei Olimpice.
18.3 CNOS poate obţine venituri şi din activităţi specifice conform prevederilor legislaţiei naţionale, prezentului statut şi a Cartei Olimpice după cum urmează:
a) Alocaţii de la bugetul de stat;
b) Timbrul olimpic, din valoarea biletelor de acces la manifestările sportive conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi Chartei Olimpice;
c) Venituri provenite din încasările Loteriei Naţionale a Moldovei, determinate conform legii speciale;
d) Contribuţii financiare din partea CIO şi a Programului Solidarităţii Olimpice;
e) Mijloace financiare neutilizate în anii financiari precedenţi.
18.4 Proprietatea, precum şi veniturile realizate de către CNOS din activitatea economică, se folosesc pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare şi nu se vor utiliza la susţinerea vreunui candidat electoral sau partid politic. Se permite folosirea veniturilor în scopuri filantropice, donaţie şi de caritate.
18.5 CNOS prin decizia Comitetului Executiv poate înfiinţa societăţi comerciale, în condiţiile legii. Dividendele obţinute de acesta din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului CNOS.
18.6 CNOS va refuza orice donaţie oferită în condiţii care contravin obiectivelor sale sau prevederilor prezentului statut, Chartei Olimpice sau legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
18.7 CNOS are scopuri ce vizează desfăşurarea activităţilor de utilitate publică, proprietatea şi veniturile CNOS nu se distribuie între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de lichidare sau reorganizare acestea vor fi folosite exclusiv în scopuri statutare.

Capitolul 19

BAZA TEHNICO MATERIALĂ A CNOS

19.1 CNOS poate deţine în proprietate, concesiune sau folosinţă imobile, baze, edificii şi instalaţii sportive de interes naţional din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale sau poate amenaja / construi din venituri proprii bunuri imobile (sediu propriu, baze, edificii şi instalaţii sportive).
19.2 CNOS poate, după posibilitate, înfiinţa, organiza şi subvenţiona asociaţiile, organizaţiile, filiale regionale sau teritoriale , complexe şi baze sportive de pregătire, ca unităţi subordonate în condiţiile legii.

Capitolul 20

REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA CNOS

20.1 CNOS îşi încetează activitatea în cazul:
a) reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare;
b) dizolvării.
c) Procedura de încetare a activităţii CNOS se stabileşte de Adunarea Generală şi este stipulată în prezentul statut şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
20.2 Reorganizarea
CNOS se reorganizează prin decizie a Adunării Generale cu votul a ¾ a membrilor săi. În cazul reorganizării CNOS, patrimoniul lui se transmite persoanelor juridice nou-constituite în modul prevăzut de Codul civil al Republicii Moldova şi cu consultarea, coordonarea prealabilă a acestui proces de către CIO.
20.3 Dizolvarea
20.3.1 CNOS se dizolvă prin decizie a Adunării Generale cu votul a 3/4 a membrilor săi sau prin hotărîre a instanţei de judecată.
20.3.2 Bunurile rămase după dizolvarea CNOS şi executarea creanţelor creditorilor sunt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare sau sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor stabilite prin decizia de dizolvare adoptată de Adunarea Generală a membrilor CNOS sau prin Hotărîrea pronunţată de instanţa de judecată, după consultarea prealabilă cu CIO.
20.3.3 Activele şi mijloacele financiare rămase în urma dizolvării CNOS cu statut de utilitate publică după executarea creanţelor se transferă, la decizia organului care administrează procesul de dizolvare, unei alte Asociaţii Obşteşti de utilitate publică cu scopuri similare celor ale CNOS dizolvate.

Capitolul 21
DRAPELUL, EMBLEMA Şl IMNUL CNOS
21.1 Drapelul, emblema şi imnul CNOS adoptate de CNOS pentru utilizarea în activităţile sale, inclusiv Jocurile Olimpice, sînt aprobate de către Comisia Executivă CIO.
21.2 CNOS poate avea, pe lîngă denumire şi imn, emblemă, drapel, însemne, blanchetă şi ştampilă proprie, care sunt legal înregistrate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale.
21.3 Simbolica CNOS se aprobă de către Comitetul Executiv CNOS şi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Capitolul 22
JOCURILE OLIMPICE
22.1 Jocurile Olimpice sunt celebrate în primul an al Olimpiadei, iar Jocurile Olimpice de iarnă – în al treilea an.
22.2 Onoarea şi responsabilitatea de a fi gazda Jocurilor Olimpice sunt încredinţate de către CIO unui oraş care este ales oraş gazdă al Jocurilor Olimpice.
22.3 Data Jocurilor Olimpice este stabilită de Comisia Executiva CIO.
22.4 Membrii Delegaţiei CNOS care participă la Jocurile Olimpice îşi asumă responsabilitatea de a respecta Charta Olimpică şi Amendamentele la aceasta, precum şi alte reguli stabilite de către CIO sau de către Instituţiile şi Organizaţiile acreditate de către ultimul.

Capitolul 23

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

23.1 În baza Chartei Olimpice, statutul CNOS în redacţie nouă se supune aprobării CIO. Orice modificare ulterioară a statutului urmează a fi comunicată la CIO, împreună cu o solicitare de aprobare a acesteia. Eventualele omisiuni sau neînţelegeri ale prevederilor prezentului statut vor fi interpretate conform Chartei Olimpice, aceasta din urmă având prioritate.
23.2 În caz de apariţie a unor situaţii care necesită o reglementare sau hotărîre, apariţie a unor litigii care necesită o soluţionare, în probleme privind activitatea sportivă olimpică şi neolimpică, instanţele competente pe plan naţional sunt după caz : Adunarea Generală sau Comitetul Executiv CNOS, Comisia de Etică, Curtea de Arbitraj Sportiv şi Mediere specializată din Republica Moldova. Hotărîrile Comisiilor, inclusiv a Comisiei de Etică a CNOS pot fi contestate într-un termen de 7 zile de la pronunţarea lor doar la Comitetul Executiv al CNOS, al cărui decizie va fi definitivă şi irevocabilă.
În cazul litigiilor nesoluționate, la nivel national sau care are un caracter internațional competentă va fi Curtea de Arbitraj pentru Sport de la Lausanne – Elveția, durata limită pentru înaintarea apelului către CAS este de 21 de zile de la primirea deciziei care se doreşte a fi contestată.
23.3 Comitetul Executiv va elabora şi prezenta spre aprobare Adunării Generale CNOS un Regulament de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale a CNOS care va reglementa în detaliu toate aspectele organizatorice , procedurale, de alegeri, etc. ,inclusiv şi cele neprevăzute în prezentul statut. Acest Regulament completează prezentul Statut.
23.4 Orice problemă neprevăzută în prezentul Statut sau cazuri de forţă majoră se soluţionează de către Comitetul Executiv sau Adunarea Generală a CNOS conform dreptului şi justiţiei prezentului statut şi Cartei Olimpice.
23.5 Competenţa de interpretare ale clauzelor prezentului Statut îi aparţine Comitetului Executiv sau Adunării Generale a CNOS în concordanţă cu prevederile Cartei Olimpice.
23.6 Limba oficială a CNOS este limba de stat a Republicii Moldova. Documentele şi textele oficiale vor fi perfectate în această limbă. Limbile de lucru ale CNOS sunt limba de stat a Republicii Moldova, limba rusă, limba franceză şi limba engleză. În cazul apariţiei oricăror divergenţe în interpretarea textelor în diferite limbi, textul scris în limba de stat a Republicii Moldova va fi considerat prioritar, cu condiţia că atunci cînd CIO va fi vizat sau implicat versiunea în limba engleză va prevala. În cazul în care textul oricărui document va fi preluat din conţinutul Cartei Olimpice, prioritate în interpretare are textul scris în limba oficială a CIO.
23.7 Prezentul Statut a fost aprobat în redacţie nouă de către Adunarea Generala a CNOS, pe data de 23 aprilie 2014 şi întră în vigoare din data aprobării. Organele de conducere CNOS continuă să-şi exercite mandatul pînă la expirarea perioadei pentru care au fost alese sau pînă la alegerea organelor de conducere noi. Calitatea de membru al CNOS după adoptarea prezentului statut va fi reconfirmată şi determinată de către Comitetul Executiv al CNOS conform prevederilor prezentului statut şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, apoi înregistrată în Registrul Membrilor CNOS. Ulterior, această procedură va fi efectuată şi de către Adunarea Generală în cazul afilierii sau excluderii de membri CNOS.

Preşedinte Nicolae Juravschi

Statul_CNOS_ENG

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker