Noutăți

Regulament de organizare și desfășurare a Adunării Generale CNOS

(ordinare, extraordinare, de alegeri şi dare de seamă)

  Articolul 1  Adunarea Generală

 1.1 Adunarea Generală prin care se înţelege cea ordinară, extraordinară şi de alegeri şi dare de seamă, este organul suprem de conducere al CNOS. Ea se compune din totalitatea categoriilor de membri afiliaţi şi prevăzuţi în  statutul CNOS.

1.2 Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele CNOS sau o altă persoană împuternicită de către acesta. Aceştea vor sta în faţa Adunării Generale, în prezidiu, alături de membrii Comitetului Executiv CNOS.

1.3 Membrii afiliaţi la CNOS, persoane juridice, sunt obligaţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale să prezinte la secretariatul CNOS, în special în caz de expirare a împuternicirilor membrilor săi, scrisori oficiale cu indicarea – numelui, prenumelui şi datelor de paşaport ale reprezentanţilor numiţi cu drept de vot.  Aceste scrisori vor fi însoţite de procuri sau procese verbale valabile în conformitate cu prevederile statutului CNOS, prin care se certifică faptul că reprezentantul respectiv este împuternicit să reprezinte membrul afiliat corespunzător.

          Articolul 2 Atribuţiile Adunării Generale :

 1. Aprobă strategia şi obiectivele generale; planul anual sau pe ciclu olimpic de activitate al CNOS;
 2. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, mărimea cotizaţiei anuale de membru al CNOS;
 3. Aprobă raportul de activitate al Comitetului Executiv;
 4. Aprobă alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere şi a Comisiei de Cenzori;
 5. Aprobă raportul anual de control al Comisiei de cenzori sau a Auditului;
 6. Aprobă modificarea statutului cu votul a 2/3 din membrii afiliaţi la CNOS;
 7. Alege, afiliază şi exclude membri, această atribuţie poate fi delegată Comitetului Executiv al CNOS;
 8. Alege şi revocă Preşedintele, Prim-vicepreşedintele, Vicepreşedinţii şi membrii Comitetului Executiv;
 9. Alege şi aprobă Preşedintele de onoare, membrii de onoare şi membrii onorifici;
 10. Decide reorganizarea, lichidarea, dizolvarea sau încetarea activităţii CNOS cu votul a 3/4 din membri afiliaţi.

 

Articolul 3 Convocarea Adunării Generale

3.1 Adunarea Generală este statutar constituită şi deliberativă prin prezenţa a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot afiliaţi la CNOS.

3.2 Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an, validează raportul de activitate al Comitetului Executiv şi raportul Consiliului de Supraveghere şi a Comisiei de Cenzori (Audit); aprobă după necesitate în locul Comitetului Executiv planul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale CNOS ;

3.3 Convocarea Adunării Generale ordinare se face în scris de către Comitetul Executiv, cu cel puţin 30 de zile înainte de data când aceasta urmează să se desfăşoare, urmând a fi comunicată tuturor membrilor prin scrisoare recomandată, e-mail şi publicată pe pagina web a CNOS.

3.4 Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării. Ordinea de zi a Adunării Generale va fi adusă la cunoştinţă membrilor CNOS cu cel tîrziu 10 zile înainte de întrunirea Adunării Generale.

3.5 Dacă în ordinea de zi figurează noi propuneri pentru modificarea / completarea Statutului şi/sau a altor documente, a căror adoptare este de competenţa Adunării Generale, textul integral al acestor proiecte, în prealabil, va fi transmis membrilor CNOS sau publicat pe pagina web a CNOS cu cel puţin 4 zile înainte de data petrecerii Adunării Generale a CNOS.

3.6 Ordinea de zi a unei Adunări Generale Ordinare sau de dare de seamă şi alegeri se stabileşte de către Comitetul Executiv al CNOS  şi se aprobă de către Adunarea Generală.

3.7 Ordinea de zi propusă de către Comitetul Executiv poate fi modificată în cadrul Adunării Generale doar referitor la chestiunile propuse în termeni de către membrii CNOS, însă care nu au fost incluse în ordinea de zi de către Comitetul Executiv al CNOS şi în cazul în care a fost votată pro cu votul a 2/3 din membrii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală.

3.8 Propunerile în ordinea de zi trebuie înaintate Comitetului Executiv prin intermediul secretariatului CNOS cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare Adunarea Generală. Propunerile venite cu întârziere pot să nu fie luate în consideraţie de către Comitetul Executiv.

3.9 Chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi nu pot fi supuse dezbaterii şi votării în cadrul Adunării Generale.

3.10 Accesul la Adunarea Generală a CNOS are loc pe bază de invitaţie care se conţine într-o scrisoare, este o invitaţie separată sau sub o altă formă la decizia Preşedintelui sau Comitetului Executiv al CNOS.

3.11 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea absolută (50+1) a voturilor membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală, cu excepţiile prevăzute în prezentul statut. De regulă votul este deschis. Adunarea Generală poate decide ca votul să fie secret, în special, în cazul alegerilor,în cazul în care se va decide astfel cu votul majorităţii (50%+1) a membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală a CNOS.

3.12 În cazul în care Adunarea Generală nu este statutar constituită se convoacă o nouă Adunare Generală Repetată, cu aceiaşi ordine de zi, în termen de 15 zile. În această situaţie Adunarea Generală este statutar constituită indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenţi.

3.13 În cadrul Adunării Generală Repetate, desfăşurată potrivit punctului 3.12 al prezentului regulament, o hotărâre validă şi legală poate fi luată numai dacă întruneşte votul unanim al membrilor CNOS cu drept de vot prezenţi la această Adunare.

3.14 În problemele legate de participarea la o ediţie a Jocurilor Olimpice, decizia în cadrul Adunării Generale sau a Comitetului Executiv al CNOS va fi luată doar cu participarea şi votul Federaţiilor Sportive Naţionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale , recunoscute de CIO.

3.16 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale prezentului Statut şi Cartei Olimpice sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au fost prezenţi, sau abţinut, sau au votat împotriva anumitor chestiuni.

3.17 Adunarea Generală  este în drept să demită sau să suspende pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, unul sau mai mulţi membri din cadrul unui organ al CNOS. Comitetul Executiv poate include subiectul cu privire la destituirea sau suspendarea unei persoane sau a unui organ în ordinea de zi a Adunării Generale.Comitetul Executiv, în perioada dintre Adunările Generale , poate, de asemenea, să suspende din funcţie unul sau mai mulţi membri ai unui organ de conducere(Comitetului Executiv) sau control pentru o perioadă provizorie, cu excepţia Preşedintelui CNOS.

3.18 Iniţiativa de destituire sau suspendare trebuie să fie justificată. Iniţiativa de destituire sau suspendare se expediază în formă scrisă de către Preşedintele sau Secretarul Comitetului Executiv, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale, membrilor afiliaţi sau membrilor Comitetului Executiv,după caz. Persoana sau organul respectiv are dreptul de a se expune în apărarea sa la Adunarea Generală sau în cadrul Comitetului Executiv, după caz. Dacă iniţiativa de destituire sau suspendare este susţinută, Adunarea Generală sau Comitetul Executiv va lua decizia corespunzătoare prin vot. Pentru a fi adoptată, moţiunea, trebuie să fie susţinută de o majoritate de 2/3 din voturi valabil exprimate de către membrii şi reprezentanţii oficiali cu drept de vot ai CNOS prezenţi la Adunarea Generală sau membrii prezenţi la şedinţa Comitetului Executiv. Persoana sau organul destituit  se eliberează din funcţiile sale sau este suspendat, cu efect imediat din momentul adoptării deciziei respective.

3.19  Între Adunările Generale activitatea CNOS este condusă de către Comitetul Executiv al CNOS, Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi Secretarul General conform prevederilor statutului CNOS.

Articolul 4 Procedura de convocare a Adunării Generale de Alegeri şi dare de seamă.

 

4.1 Adunarea Generală de alegeri şi dare de seamă se convoacă o dată la patru ani, de regulă în anul ulterior desfăşurării unei ediţii de vară a Jocurilor Olimpice. Convocarea Adunării Generale se face cu 60 de zile înainte de data de desfăşurare a acesteia. Pentru categoria de membri persoane juridice, secretariatul CNOS solicită în scris acestora, cu 60 de zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală, să-şi propună reprezentanţii delegaţi la Adunarea Generală a CNOS prin scrisoare însoţită de procură şi/sau proces verbal corespunzător, în caz de necesitate. Notificările de răspuns se vor face de către membrii respectivi în termen de minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestei Adunării Generale. Membrii respectivi trebuie după caz să reconfirme sau să desemneze noi reprezentanţi după procedura de mai sus la fiecare Adunare Generală, din 4 în 4 ani sau în fiecare an, la alegerea sa ţinînd cont de valabilitatea împuternicirilor, etc.

4.2 Pentru categoria de membri persoane fizice  secretariatul CNOS va notifica direct persoanele respective, respectînd aceleaşi termene şi proceduri ca la punctul anterior.

4.3 Categoriile celelalte de membri, precum Preşedintele de onoare, membrii de onoare şi onorifici, pot fi invitaţi la Adunarea Generală cu 7  zile înaintea desfăşurării acesteia.

4.4 Votarea se face prin  vot deschis sau secret în condiţiile Statutului CNOS şi a prezentului Regulament de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale.

4.5 Distribuirea, numărarea şi validarea buletinelor de vot sau a voturilor se face de către Comisia de validare-numărare constituită de către Adunarea Generală.

4.6 Adunarea Generală a CNOS,  la propunerea Preşedintelui CNOS , poate crea o Comisie Electorală şi alege componenţa acesteia pentru procesul de alegeri în cadrul organelor de conducere a CNOS.

Această comisie se va ocupa cu înregistrarea candidaţilor, primirea actelor necesare, admiterea sau respingerea candidatului în cursa electorală, realizarea altor formalităţi legate de alegeri. Comisia va activa în baza unui Regulament propriu aprobat de către Adunarea Generală a CNOS. Comisia Electorală poate fi aleasă pentru un mandat de 4 ani sau pentru o perioadă necesară, între o Adunare Generală ordinară şi o Adunare Generală de Alegeri şi Dare de seamă.

4.7 Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare-numărare,va fi consemnat în procesul verbal al Adunării Generale întocmit de către un secretariat ales la fel de către Adunarea Generală. Ulterior procesul verbal şi Hotărârile Adunării Generale de alegeri şi dare de seamă urmează a fi comunicate la CIO.

4.8 Orice post devenit ulterior vacant pentru funcţia de Preşedinte , prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte sau alt membru al Comitetului Executiv CNOS va fi completat prin alegeri pentru postul vacant respectiv, la următoarea Adunare Generală a CNOS în conformitate cu prevederile statutului CNOS.

         Articolul 5 Adunarea Generală Extraordinară

5.1 Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată la cererea Preşedintelui CNOS, a 2/3 din membrii Comitetului Executiv sau la solicitarea scrisă a 2/3 din membrii cu drept de vot afiliaţi la CNOS.

5.2 Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de minim 30 zile de la data hotărârii convocării acesteia sau în maxim 60 de zile de la data la care au fost înaintate solicitările de convocare dacă se întrunesc, pentru aceasta, cerinţele stipulate în prezentul statut.

5.3 Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu convocarea acesteia şi nu poate fi modificată.

5.4 Adunării Generale extraordinare se aplică prevederile prezentului Regulament referitoare la Adunarea Generală Ordinară, de alegeri şi dare de seamă, dacă acestea nu contravin prezentului atrticol sub nr.5.

Articolul 6- Publicitatea Adunării Generale

 

6.1 Accesul la Adunarea Generală este pe baza de invitaţie. În cazul în care un membru sau un reprezentant nu are asupra lui invitaţia, accesul la Adunarea Generală este decis de către Prim-vicepreşedintele CNOS care deţine Registrul membrilor şi duce evidenţa reprezentanţilor acestora.

6.2 Pot fi prezenţi reprezentanţii mass-media, acreditaţi de către Preşedintele CNOS, Prim-vicepreşedintele sau Secretarul general al CNOS pe baza de legitimaţii sau acreditări corespunzătoare. Invitaţii şi jurnaliştii pot să nu fie admişi la şedinţele Adunării Generale printr-o hotărâre a majorităţii simple a membrilor şi reprezentanţilor cu drept de vot, în asemenea caz aceştea vor părăsi sala sau încăperea în care se desfăşoară Adunarea Generală în cazul în care deja au intrat.

6.3 Invitaţia este elaborată şi trimisă membrilor CNOS şi altor participanţi de către Preşedintele CNOS, Prim-vicepreşedinte sau Secretarul General al CNOS.

Articolul 7  Ordinea de zi a Adunării Generale

7.1 Preşedintele, Prim-vicepreşedintele sau Secretarul general CNOS pregătesc ordinea de zi a Adunării Generale CNOS (ordinare, extraordinare sau de dare de seamă şi alegeri) în baza propunerilor, parvenite din partea membrilor Comitetului Executiv şi a membrilor afiliaţi. Ordinea de zi a Adunării Generale (Ordinare, extraordinare, sau de dare de seamă şi alegeri) se stabileşte şi este aprobată de către Comitetul Executiv al CNOS apoi se aprobă şi de către Adunarea Generală.

7.2 Ordinea de zi a Adunării Generale poate include următoarele chestiuni:

 

 1. alegerea comisiei de validare-numărare pentru a verifica componenţa Adunării Generale;
 2. alegerea secretariatului;
 3. aprobarea agendei Adunării Generale;
 4. adresarea preşedintelui;
 5. suspendarea sau excluderea membrilor afiliaţi (în caz de necesitate);
 6. aprobarea proceselui verbal al Adunării Generale precedente;
 7. aprobarea raportului de activitate al Comitetului Executiv privind activitatea de la ultima AdunareGenerală;
 8. aprobarea rapoartelor financiare ale perioadei precedente;
 9. aprobarea raportului consiliului de supraveghere, comisiei de cenzori sau a organului de audit;  
 10. aprobarea bugetului pentru anul următor;
 11. alegeri pentru orice post vacant;
 12. examinarea propunerilor înaintate de către membrii afiliaţi şi/sau Comitetul executiv (dacă este aplicabil), votarea acestora;  
 13. desemnarea în caz de necesitate a unui organ de audit independent pentru următorul (următorii) an/ani financiari;
 14. decizia cu privire la moţiunea de neîncredere faţă de oarecare organ CNOS în general sau faţă de un membru al acestuia în particular (dacă este aplicabil);
 15. examinarea propunerilor de modificare a Statutului CNOS;
 16. afilierea membrilor noi (dacă este aplicabil);
 17. alte chestiuni relevante în conformitate cu necesităţile CNOS;

7.3 Orice membru afiliat la CNOS are dreptul de a solicita includerea unei chestiuni în ordinea de zi cu condiţia că Secretariatul CNOS va primi această cerere cu cel puţin 20 de zile înainte de şedinţă. Aceste cereri urmează a fi înregistrate în mod obligatoriu. Cererile înaintate cu întârziere nu pot fi luate în consideraţie.

7.4 Adunarea Generală poate adopta o decizie doar asupra subiectelor incluse iniţial în ordinea de zi a Adunării Generale sau asupra oricăror altor subiecte care au fost modificate sau adăugate de către Adunarea Generală în condiţiile prevăzute de statutul CNOS.   

7.5 Modificarea Statutului CNOS ţine de competenţa exclusivă a Adunării Generale.

7.7 Propuneri privind efectuarea modificărilor în Statut sunt elaborate de către Comitetul Executiv.

7.8 Membrii afiliaţi pot prezenta la Comitetul Executiv propunerile sale privind efectuarea modificărilor în Statut într-un termen de 30 de zile pînă la Convocarea Adunării Generale (ordinare, extraordinare sau de dare de seamă şi alegeri). 

 

7.9 Proiectul de propuneri privind efectuarea modificărilor în Statut se expediază membrilor afiliaţi sau se face publică pe pagina electronică oficială a CNOS  în Internet înainte de şedinţa Adunării Generale într-un termen stabilit de către Comitetul Executiv al CNOS dar nu mai mic de 4 zile.

7.10 Modificarea Statutului CNOS va fi aprobată cu majoritatea de 2/3 (două treimi) a voturilor valabile ale membrilor şi reprezentanţilor acestora afiliaţi la CNOS, care au drept de vot.

 

Articolul 8 – Reprezentanţi, reprezentarea, dreptul de vot

 

8.1 Fiecare membru persoană fizică participă personal la Adunarea Generală cu toate drepturile care reies din această calitate, membrul CNOS persoană juridică afiliat este reprezentat la Adunarea Generală de reprezentant cu drept de vot, după cum urmează:

8.2 Fiecare membru al CNOS persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice dispune în cadrul Adunării Generale de dreptul la vot.

8.3 Valoarea voturilor va fi diferenţiate ca număr, pondere sau valoare după cum urmează:

 1. Federaţiile Sportive Naţionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de CIO, care dispun de medaliaţi olimpici, prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii – 4 voturi ;
 1. Federaţiile Sportive Naţionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor Olimpice , afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de CIO,care dispun de participanţi la Jocurile Olimpice prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii – 3 voturi ;
 2. Federaţiile Sportive Naţionale parte a Programului Jocurilor Olimpice afiliate la Federaţii Internaţionale pe ramuri de sport recunoscute de CIO,  prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii – 2 voturi.
 1. Federaţiile Sportive Naţionale care nu sînt parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţii Internaţionale pe ramuri de sport recunoscute de CIO, în dependenţă de performanţele obţinute la competiţii internaţionale, în baza criteriilor stabilite de către Comitetul Executiv al CNOS,  prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii –  1 vot .
 1. Federaţii Sportive Naţionale Neolimpice, afiliate la Federaţii Sportive Internaţionale în dependenţă de performanţele obţinute la competiţii internaţionale, în baza criteriilor stabilite de către Comitetul Executiv al CNOS, prin intermediul reprezentantului fiecărei federaţii –  1 vot ;
 1. Agenţiile Teritoriale Olimpice şi Sportive, prin intermediul reprezentantului fiecărei agenţii –  1 vot  ;
 1. Persoane fizice – Sportivii Olimpici Activi, propuşi de Comisia Atleţilor. Aceşti membri trebuie să fi participat la Jocurile Olimpice. Ei trebuie să se retragă din calitatea de membru cel mai târziu la sfîrşitul celei de-a treia Olimpiade care urmează ultimelor Jocuri Olimpice la care ei au participat, conform prevederilor Chartei CIO, în număr de maxim 3 persoane – a cîte 1 vot fiecare;
 1. Asociaţia Femeia şi Sportul reprezentată de un număr de 5 persoane – a cîte 1 vot fiecare;
 1. Asociaţia Atleţilor Olimpici reprezentată de un număr de 3 persoane – a cîte 1 vot fiecare;
 1. Campionii Olimpici ai Republicii Moldova şi deţinătorii de medalii la Jocurile Olimpice în număr de maxim 15 persoane – a cîte 1 vot fiecare;
 1. Membrii CIO din Republica Moldova, daca aceştia există – a cîte 1 vot fiecare;
 1. Alte Organizaţii care au contribuit la consolidarea CNOS, sau care au adus servicii deosebite cauzei Sportului şi Olimpismului, a căror activitate coincide cu sarcinile şi scopurile CNOS – a cîte 1 vot fiecare.

8.4 Fiecare membru, reprezentant are drept doar la un singur vot asupra unei chestiuni la alegerea sa prin una din următoarele opţiuni: pro, contra sau abţinut.

Articolul 9 – Președintele CNOS, Conducerea Adunării Generale

 

9.1 Adunarea Generală va fi prezidată de către preşedintele CNOS sau, dacă preşedintele este absent sau nu poate să participe, de către Primul vicepreşedinte sau de o altă persoană împuternicită direct şi expres de către Preşedinte. Persoana împuternicită va fi Preşedintele Adunării Generale cu toate drepturile şi obligaţiile acordate de prezentul regulament. Mai departe după context prin Preşedinte se va subînţelege pe lîngă Preşedintele CNOS şi Preşedintele Adunării Generale.

9.2 Dacă ambii, Preşedintele sau Prim-vicepreşedintele, de asemenea, sunt absenţi sau nu pot participa şi nici nu a fost desemnată o altă persoană pentru a conduce şedinţa Adunării  Generale atunci aceasta va fi prezidată de către unul din vicepreşedinţi la decizia majorităţii membrilor Comitetului Executiv prezenţi la Adunarea Generală. Dacă şi vicepreşedinţii lipsesc sau nu pot să participe, Adunarea Generală va fi condusă/prezidată de către membrul Comitetului Executiv , prezent, care s-a aflat în funcţia respectivă pentru cea mai lungă perioadă de timp.

În cazul în care din diverse motive lipsesc sau nu pot participa la Adunarea Generală Preşedintele CNOS, Prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Comitetului Executiv al CNOS, şedinţa Adunării Generale se amînă pentru o altă dată în condiţiile statutului CNOS.

9.3 Preşedintele CNOS chiar şi în caz de prezenţă la Adunarea Generală poate delega dreptul de prezidare a Adunării Generale unei alte persoane.

9.4 Adunarea Generală desemnează din rândurile membrilor şi reprezentanţilor prezenţi membrii comisiei de validare-numărare a împuternicirilor membrilor şi reprezentanţilor oficial numiţi, numeşte secretariatul responsabil de perfectarea procesului verbal al şedinţei Adunării Generale. Componenţa numerică şi personală a acestor organe de lucru se stabileşte de către Adunarea Generală.

Paralel cu activitatea secretariatului Adunării Generale, se duce şi stenograma şedinţelor acesteia.

9.5 Preşedintele este responsabil pentru asigurarea faptului ca Adunarea Generală să decurgă în conformitate cu Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a Adunării Generale. Ţinând cont de aceasta, preşedintele este împuternicit să reducă discursurile membrilor, reprezentanţilor sau să propună excluderea din sală a persoanelor care încurcă la buna desfăşurare a Adunării Generale.

9.6 Prezidiul Adunării Generale este format din Președintele CNOS, Prim-vicepreşedinte, vicepreședinți, membrii Comitetului Executiv şi alte persoane invitate de către Preşedinte.

9.7  Președintele trebuie să se asigure că toate prevederile statutare și regulile de procedură sunt respectate.

9.8 Președintele deschide, conduce și inchide lucrările Adunării  Generale cu excepţiile prevăzute în prezentul regulament. El intocmește lista vorbitorilor inscriși și acordă cuvântul în ordinea înscrierii pe listă.

9.9  Președintele va asigura ordinea în cadrul Adunării Generale. In acest scop, președintele poate adopta următoarele măsuri impotriva participanților care perturbă buna desfășurare a lucrărilor:

 1. a) chemare la ordine;
 2. b) avertisment;
 3. c) excludere din sală.

9.10 Sancţiunea de excludere din sală poate fi aplicată pe întreaga durată a Adunării Generale sau numai pentru o anumită parte a acesteia de Preşedintele CNOS sau prin votul majorităţii simple a membrilor CNOS prezenţi la Adunarea Generală. În cazul în care membrul/reprezentantul a fost exclus din sală pentru încălcările sus-menţionate el nu mai participă la lucrările Adunării Generale şi pierde dreptul şi posibilitatea de a vota.

 9.11 In deschiderea lucrărilor Adunării Generale, președintele CNOS va comunica situația prezenței membrilor, reprezentanţilor cu drept de vot.

 

 

Articolul 10- Proceduri premergătoare

 

10.1 Inaintea începerii lucrărilor Adunării Generale membrii şi reprezentanţii membrilor persoane juridice au obligaţia de a se înregistra ca participant în limitele de timp indicate în invitaţia la Adunarea Generală. Ulterior se verifică și se stabilesc de către Prim-vicepreşedintele CNOS, Secretarul General al CNOS sau o persoană împuternicită: prezența membrilor persoane fizice şi a membrilor afiliaţi la CNOS persoane juridice prin reprezentanţii acestora, cu împuterniciri scrise conform prevederilor statutare;

10.2 Adunarea Generală va alege şi desemna:

 1. a) membrii secretariatului care vor intocmi procesul-verbal al Adunării Generale (ordinare, extraordinare sau de alegeri şi dare de seamă) .
 2. b) membrii comisiei de validare-numărare.

10.3 Preşedintele sau Prim-vicepreşedintele vor numi persoana care va întocmi stenograma, persoanele care vor asigura ordinea, securitatea şi buna desfăşurare a Adunării Generale (ordinare, extraordinare sau de dare de seamă şi alegeri), alte persoane care vor ajuta la buna organizare şi desfăşurare a Adunării Generale CNOS.

 

Articolul 11 – Vorbitorii

 

11.1  Dreptul de a vorbi va fi acordat în ordinea inscrierii la cuvânt. Vorbitorii nu pot vorbi inainte de a obține permisiunea Președintelui.

11.2 Un vorbitor nu poate interveni pentru a doua oară pe aceeași temă inainte ca toți vorbitorii inscriși la cuvant să-și fi incheiat discursul. Președintele poate stabili un timp limită pentru fiecare vorbitor.

11.3 Vorbitorii la Adunarea Generală vor avea un comportament demn,vor respecta regulile de conduită, se vor respecta reciproc şi nu vor aduce celorlalţi participanţi la Adunarea Generală adresări jignitoare, imorale sau acuzaţii false care denigrează onoarea, demnitatea şi reputaţia persoanei.

11.4 Vorbitorilor care încalcă ordinea li se va deconecta microfonul şi vor fi somaţi la respectarea regulilor.

11.5 Vorbitorii care încalcă ordinea pot fi sancţionaţi conform prevederilor prezentului regulament.

11.6 Preşedintele CNOS sau persoana împuternicită de către acesta pentru a conduce Adunarea Generală va stabili şi anunţa la începutul Adunării Generale a CNOS limita de timp pentru discursul vorbitorilor.

 

Articolul 12 – Propuneri

 

12.1 Toate propunerile venite din partea membrilor afiliați, reprezentanţilor acestora trebuie inaintate în scris. Cu permisiunea preşedintelui propunerile vor putea fi făcute şi oral. Propunerile care nu au relevanță cu subiectele dezbătute vor fi respinse.

 12.2 Orice propunere sau amendament la un document trebuie elaborat în scris și înaintat președintelui anterior începerii dezbaterii asupra subiectului in cauză.

 12.3 Comitetul Executiv sau membrii afiliați pot formula propuneri de modificare și/sau completare a statutului în conformitate cu prevederile statutare ale CNOS.

12.4 Orice propunere de modificare și/sau completare a statutului trebuie să fie inaintată in scris, în termenii stabiliţi, cu o scurtă explicație, secretariatului general al CNOS.

12.5 Preşedintele, Prim-vicepreşedintele sau Secretarul general al CNOS poate organiza înainte de data desfășurării Adunării Generale, o intalnire cu cei care au transmis propuneri pentru armonizarea acestora.

Articolul 13 – Votul , votarea deciziilor

13.1 Deciziile adoptate de către Adunarea Generală vor fi valabile, doar în cazul în care la şedinţele acestuia sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor, reprezentanţilor cu drept de vot afiliaţi la CNOS.

13.2 Dacă la momentul deschiderii Adunării Generale cvorumul nu este întrunit şi el nu este obţinut nici în termen de următoarele două ore, o a doua şedinţă a Adunarii Generale va avea loc şi va fi convocată în condiţiile statutului CNOS sau în termenul stabilit ulterior de către Comitetul Executiv CNOS.

13.3 Cu excepţia cazului când în  Statutul CNOS este prevăzut altfel, deciziile adoptate de către Adunarea Generală sunt valabile, dacă pentru acestea sa votat cu o majoritate absolută (50%+1) din reprezentanţi cu drept de vot.

 Deciziile referitoare la orice modificare a Statutului, orice modificări ale ordinii de zi a Adunării Generale, la revocarea preşedintelui CNOS, la destituirea unui membru al Comitetului Executiv CNOS, la excluderea unui membru afiliat la CNOS necesită o majoritate de 2/3 a voturilor valabile ale membrilor, reprezentanţilor oficial numiţi afiliaţi la CNOS, care au drept de vot.

13.4  Deciziile vor fi luate prin procedura de vot cu ridicarea mâinii care ţine un mandat de vot special elaborat de către secretariatul CNOS, cu excepţia cazurilor când în prezentul Regulament sau Statutul CNOS  este prevăzută o altă modalitate sau dacă Adunarea Generalăul decide o altă modalitate de vot deschis (ex: vot uninominal) sau altfel (de exemplu, votul secret).

13.5 Comitetul Executiv CNOS poate propune folosirea unui echipament electronic pentru determinarea rezultatului final al votului;

13.6  În cazul votării secrete buletinele de vot sunt pregătite din timp de către Prim-vicepreşedintele sau Secretarul General CNOS, acestea se pun la dispoziţia comisiei de validare-numărare, textul lor la necesitate este aprobat de către Comitetul Executiv al CNOS. Buletinele de vot se repartizează de către comisia de validare-numărare sub semnătură fiecărui membru, reprezentant oficial numit. Buletinele de vot deteriorate, buletinele de vot goale sau orice altă formă de abţinere nu vor fi incluse în calculul voturilor valabile.

13.7 Doar membrii şi reprezentanţii membrilor prezenţi au dreptul să voteze. Votarea prin intermediul unei procuri sau a unei scrisori este interzisă.

13.8 Deciziile adoptate la Adunarea Generală vor întra în vigoare din data  adoptării lor, numai dacă Adunarea Generală nu va stabili o altă dată sau nu va delega această atribuţie Comitetului Executiv.

13.9 Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeași problemă sunt mai mult de două propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare reprezentant nu poate vota decât pentru una dintre aceste propuneri.

13.10 Votul va fi deschis dacă Adunarea Generală nu hotărăște altfel.

 13.11 Votul deschis se poate face prin apel nominal cand cererea în acest sens este acceptată de majoritatea simplă a voturilor membrilor, reprezentanţilor cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală.

13.12  Nimeni nu poate fi obligat să voteze.

13.13 Membrul afiliat care, într-o anumită problemă supusă hotărarii Adunării Generale, este interesat direct, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. Membrul afiliat care încalcă această obligație este răspunzător de daunele cauzate CNOS, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

13.4 Inainte de vot, președintele, prim-vicepreşedintele sau persoana împuternicită de primul, va da citire textului propunerii asupra căruia urmează a fi exercitat dreptul de vot și va explica procedura de vot. Dacă va fi ridicată vreo obiecție, Adunarea Generală va hotări asupra ei imediat.

13.5 Președintele va verifica rezultatul votului și va anunța rezultatul Adunării Generale.

Articolul 14   Alegeri

14.1 Pentru funcţia de Preşedinte CNOS, membrii afiliaţi la CNOS pot înainta candidaturi şi vor depune decizii sau procese verbale respective la Secretariatul CNOS în conformitate cu prevederile Statutului CNOS.

 14.2 Sunt eligibili în calitate de membri ai Comitetului Executiv, Prim-vicepreşedinte,Vicepreşedinţi, membrii CNOS sau reprezentanţii acestora cu drept de vot, propuşi de către Preşedintele CNOS şi care sunt de acord cu această calitate.

 14.3 Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii CNOS se aleg în această funcţie din rândul membrilor Comitetului Executiv aleşi de către Adunarea Generală la propunerea preşedintelui CNOS.

 14.4 Pentru a fi admis la alegeri, fiecare candidat la funcţia de preşedinte CNOS trebuie să fie înaintat de cel puţin 15 (cincisprezece) membri afiliaţi dintre care în mod obligatoriu 8 trebuie să fie Federaţii Sportive Naţionale pe ramuri de sport parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de CIO.

În cazul în care candidatul nu va prezenta în termen la secretariatul CNOS înaintările sus-menţionate, Comitetul Executiv al CNOS poate decide fie radierea candidatului din cursa electorală pentru Preşedinţia CNOS şi respingerea cererii de a candida pe motiv că nu întruneşte condiţiile prevăzute de statutul CNOS, fie admiterea provizorie astfel încît neadmiterea în cadrul alegerilor să fie hotărîtă de către Adunarea Generală.

14.5  Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de presedinte CNOS trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. Să fie cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Să deţină o diplomă cu licenţă de studii superioare;
 3. Să fie personalitate marcantă în domeniul Mişcării Olimpice şi sportului pe plan naţional sau internaţional;
 4. Să posede un profil moral necontestat;
 5. Să nu aibă antecedente penale;
 6. Să posede experienţă managerială în domeniul olimpismului şi sportului cel puţin în ultimii 4 ani;
 7. Să cunoască cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională, dintre care una oficială a CIO.
 8. Să fie membru (persoană fizică) sau reprezentant al membrului (persoană juridică) al CNOS;
 9. Să fie înaintat la această funcţie prin procese-verbale sau decizii corespunzătoare a cel puţin 15  membri ai CNOS dintre care 8 Federaţii Sportive Naţionale pe ramuri de sport parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de
 10. Are o vîrstă ce nu depăşeşte 70 ani.

14.6 Candidaţii pentru funcţia de Preşedinte vor depune personal la secretariatul CNOS, cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri următoarele acte:

 1. curriculum vitae;
 2. scrisoare de motivaţie;
 3. un program de activitate sau proiect de strategie proprie de dezvoltare a CNOS pe perioada ciclului olimpic în curs şi în perspectivă (în sinteză), care va fi distribuit membrilor CNOS înaintea Adunării Generale de alegeri sau va fi plasată pe pagina web a CNOS;

precum şi a următoarelor documente:

 

 1. Cerere în formă liberă a candidatului la funcţia de preşedinte al CNOS de a fi înregistrat ca candidat;
 2. Copia actuală a buletinului de identitate care confirmă deţinerea cetăţeniei RM;
 3. Originalele deciziilor sau proceselor verbale corespunzătoare de susţinere/înaintare a candidatului, emise de către organele de conducere competente a cel puţin 15 de membri ai CNOS ( dintre care 8 Federaţii Sportive Naţionale pe ramuri de sport parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaţiile Internaţionale, recunoscute de CIO)  cu privire la înaintarea candidatului la funcţia de preşedinte al FMF.
 4. Copia diplomei de licenţă care confirmă deţinerea studiilor superioare;
 5. Cazier juridic valabil şi în original;
 6. Copia diplomelor de studii superioare, alte diplome şi acte de studii care confirmă şi cunoaşterea limbilor străine;
 7. Copia carnetului de muncă sau ordin, extras din proces verbal de numire/alegere în funcţie managerială în domeniul olimpismului sau sportului;
 8. Diplome, ordine, distincţii de stat sau de altă natură pentru a demonstra că este o personalitate marcantă în mişcarea Olimpică şi Sport;
 9. Certificat, scrisoare sau procură că este membru CNOS sau reprezentant al membrului CNOS;

14.7 În cazul în care candidatul la funcţia de preşedinte al CNOS nu întruneşte condiţiile necesare şi/sau nu va prezenta la timp secretariatului CNOS toate actele necesare , candidatul poate fi înregistrat cu titlu provizoriu făcîndu-se o prezentare Adunării Generale sau Comitetului Executiv CNOS care prin votul majorităţii membrilor, respectiv a membrilor şi reprezentanţilor prezenţi la Adunarea Generală va decide admiterea sau neadmiterea acestuia pentru a candida la funcţia de Preşedinte al CNOS.

 14.8 Un membru afiliat la CNOS poate înainta numai o singură candidatură pentru funcţia respectivă. În cazul în care vor fi înaintaţi doi sau mai mulţi candidaţi de către acelaşi membru al CNOS va fi considerată valabilă înaintarea făcută ultima şi cea mai recentă, în cazul în care toate înaintările vor avea aceiaşi dată toate înaintările vor fi considerate nevalabile, în cazul în care vor fi două sau mai multe înaintări dintre care unele coincid ca dată, atunci acestea devin nevalabile şi vor fi luate în consideraţie înaintările mai recente în ordinea corespunzătoare.

14.9 Programele candidaţilor, sau alte acte după caz şi necesitate se fac publice pe pagina electronică oficială a CNOS în Internet.

14.10 Alegerile preşedintelui vor fi desfăşurate în formă de votare deschisă sau secretă la decizia Adunării Generale respective.

14.11 Preşedintele CNOS  este ales prin vot deschis sau vot secret de către Adunarea Generală de Alegeri şi Dare de Seama în conformitate cu prevederile Statutului CNOS şi prezentului Regulament.

14.12 Preşedintele CNOS se alege pe o perioadă de 4 ani din rândurile membrilor CNOS sau a reprezentanţilor acestora. Fiecare membru al CNOS are dreptul de a-şi înainta candidatura la postul de preşedinte în condiţiile prevăzute de statutul CNOS şi prezentul regulament. Votarea candidaţilor la postul de Preşedinte se desfăşoară după discutarea candidaturilor în cadrul Adunării Generale şi discursul acestora după caz. Ales se declară acel candidat, care a acumulat mai mult de 50% de voturi ale membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a acumulat numărul necesar de voturi, se desfăşoară votarea repetată între primii doi candidaţi, care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur. Preşedinte va fi declarat candidatul care va acumula mai multe voturi.

14.13 Preşedintele este reeligibil adică poate fi reales pentru perioade succesive de 4 ani.

14.14 La propunerea Preşedintelui Adunarea Generală de dare de seamă şi de alegeri prin vot deschis alege membrii Comitetului Executiv, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedinţii, Consiliul de Supraveghere,  Comisia de Cenzori, Comisia de Etică, perioada de activitate a cărora, ca şi a Preşedintelui, se încheie la următoarea Adunare Generală de dare de seamă şi alegeri peste patru ani.

14.15 Ca excepţie de la regula generală, specificată în punctul 11.1,12.2 şi 12.4 al  Statutului CNOS, indiferent de faptul când au fost aleşi, mandatul Preşedintelui CNOS, membrilor Comitetului Executiv, Prim-vicepreşedintelui şi Vicepreşedinţilor CNOS, membrilor Consiliului de Supraveghere,  Comisiei de Cenzori, îşi prelungeşte valabilitatea pînă când  va fi aleasă noua componenţă a organelor de conducere, a comisiilor şi consiliilor CNOS.

14.16 Pentru celelalte funcţii, votarea poate fi deschisă fără a fi necesare determinarea modalităţii de vot, iar  aleşi sunt consideraţi cei candidaţi, care au întrunit voturile simplei majorităţi ai membrilor, reprezentanţilor oficial numiţi, care au drept de vot.

14.17 Membrii comisiei de  validare- numărare a voturilor vor verifica, distribui și număra  buletinele de vot.

14.18 Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunțat de președintele Comisiei de validare-numărare inainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat.

14.19  Dacă numărul buletinelor returnate îl depășește pe cel al buletinelor eliberate şi numărul acestora evident pot favoriza un candidat sau altul, votul poate fi anulat de către Adunarea Generală și se va proceda la o altă votare repetată pe aceiaşi chestiune.

14.20  La numărarea voturilor vor fi anulate buletinele de vot necompletate sau cele deteriorate.

14.21 Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare-numărare și consemnat în procesul-verbal respectiv. Președintele va comunica rezultatul votului.

14.22 Prim –Vicepreşedintele sau Secretarul general va prelua de la membrii Comisiei de validare-numărare în cazul votului secret toate buletinele de vot și le va sigila intr-un ambalaj special. Secretarul general trebuie să păstreze aceste buletine de vot și să le distrugă după trecerea a 100 de zile de la finalizarea lucrărilor Adunării Generale.

14.23 Rechizitele de vot (mandatul) pentru votarea deschisă prin ridicarea cu mîna se înmînează membrilor, reprezentanţilor pînă la începerea lucrărilor Adunării Generale la momentul înregistrării membrului sau reprezentantului.

14.24 Membrul sau reprezentantul care din motive întemeiate nu s-a înregistrat din timp, a întîrziat la Adunarea Generală sau nu şi-a preluat rechizitele pentru vot va fi admis la lucrările Adunării Generale doar după înregistrare, ridicarea rechizitelor de vot şi emiterea unei decizii suplimentare în acest sens de către comisia de validare-numărare a Adunării Generale CNOS.

Articolul 15    Votarea Secretă, buletinele de vot

 

15.1     Modelul buletinelor de vot

 

 • Modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerea sau destituirea secretă se aprobă prin hotărîre a Preşedintelui CNOS, sau a Comitetului Executiv sau a Adunării Generale CNOS. Modelul buletinului de vot şi textul este pregătit de către Prim-vicepreşedintele sau secretarul general al CNOS în prealabil Adunării Generale.

 

(2) Buletinul de vot se divizează în patrulatere, corespunzător numărului de concurenţi electorali care participă la alegeri. Dimensiunile patrulaterului trebuie să fie suficiente pentru a cuprinde numele şi prenumele al candidatului respectiv, pe buletin se va aplica ştampila umedă a CNOS iar la necesitate semnătura Preşedintelui Comisiei de validare-numărare sau a secretarului general al CNOS, pentru a evita contrafacerea acestuia.

(3) Concurenţii la funcţia de preşedinte al CNOS se înscriu în buletine în ordinea rezultată din înscrierea lor în calitate de candidaţi de către secretariatul CNOS.

(4) În fiecare patrulater, în partea dreaptă, la o distanţă egală de latura de sus şi cea de jos, se imprimă un cerc, în care membrul sau reprezentantul alegător aplică ştampila cu inscripţia „Votat” dacă îşi dă votul pentru concurentul respectiv.

(5) Buletinele de vot se întocmesc în limba de stat a Republicii Moldova.

(6) În cazul efectuării concomitente a cîtorva tipuri de alegeri pentru funcţia de preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, membru al comitetului executiv CNOS, buletinele de vot pot să se deosebească după culoare, mărime, etc.

7)Buletinele de vot pot avea culori diferite pentru diferite categorii de membri şi înregistrate pe ele numărul echivalent de voturi conform categoriei de membru afiliat, conform prevederilor statutului CNOS.

 

Articolul 15.2 Pregătirea buletinelor de vot  

 • Buletinele de vot sînt elaborate şi aprobate iniţial de către Prim –vicepreşedintele sau secretarul General al CNOS, sub responsabilitatea acestora se tipăresc şi se pregătesc din timp înainte de Adunarea Generală, apoi se propun spre aprobare Preşedintelui sau Comitetului Executiv sau Adunării Generale CNOS.
 • Buletinele de vot se tipăresc pe hîrtie, cel mai tîrziu cu o zi înainte de ziua Adunării Generale într-o cantitate corespunzătoare şi suficientă numărului de membri şi reprezentanţi alegători ai membrilor persoane juridice (asociaţii, federaţii, uniuni etc) care ar reprezenta toţi membrii afiliaţi sau care au fost delegaţi la Adunarea Generală prin scrisoarea şi procura corespunzătoare.
 • Buletinele de vot tipărite se aduc la Adunarea Generală în ziua desfăşurării acestuia.
 • După înmînarea buletinelor de vot, comisia de validare-numărare întocmeşte un proces verbal prin care stabileşte numărul de membri şi reprezentanţi participanţi la Adunarea Generală, numărul de buletine înmînate şi declară nevalabile buletinele în plus rămase care vor fi rupte în două pentru a nu putea fi utilizate sau pe ele se va aplica ştampila anulat.
 • În caz de întîrziere a membrului sau reprezentantului la Adunarea Generală şi solicitării buletinului de vot pentru a participa la chestiunile următoare care urmează a fi supuse votului Comisia de numărare/validare va întocmi un proces verbal despre acest fapt şi–i va înmîna buletin de vot.

Articolul 15.3  Votarea, Timpul şi locul votării

 

Votarea se efectuează în ziua desfăşurării Adunării Generale între orele de lucru ale acesteia la locul întrunirii. Preşedintele, Prim-vicepreşedintele sau Secretarul General al CNOS aduce la cunoştinţă membrilor CNOS timpul şi locul desfăşurării Adunării Generale în conformitate cu prevederile statutului CNOS.

Articolul 15.4  Condiţiile votării

 

 • În timpul rezervat votării se interzice de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe delegaţii alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea votării.
 • În aceste cazuri, preşedintele CNOS sau persoana care conduce/prezidează Adunarea Generală poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul unde se desfăşoară Adunarea Generală în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţînd despre acest fapt membrii/reprezentanţii.

 

Articolul 15.5  Organizarea votării

 

(1) Votarea se efectuează în localul unde se desfăşoară Adunarea Generală, care va fi special amenajat cu mese, la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine sau loc amenajat pentru vot secret şi cu urne de vot. Urnele se instalează în aşa fel încît delegatul, pentru a se apropia de ele, să traverseze neapărat cabina sau locul pentru vot secret. Localul în care se va desfăşura Adunarea Generală şi va avea loc votarea trebuie să fie dotat cu un număr suficient de cabine sau locuri special amenajate pentru vot secret pentru a se evita aglomeraţia.

(2) Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin localul unde se desfăşoară Adunarea Generală şi votarea, pentru evitarea aglomeraţiei, preşedintele sau persoana care conduce/prezidează Adunarea Generală stabileşte ordinea sau un traseu pentru membri/reprezentanţii cu drept de vot, începînd de la intrare, spre mesele la care se eliberează buletinele, pe urmă spre cabinele de vot secret şi urnele de vot.

 

Articolul 15.6  Efectuarea votării

 

 • Fiecare membru/reprezentant alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Comisia de numărare-validare înmînează membrului/reprezentantului alegător buletinul de vot, conform listei. La primirea buletinului, delegatul-alegător semnează în lista în dreptul numelui său.

 

Articolul 17.7  Procedura de completare a buletinului de vot

 

(1) Buletinul de vot se completează de către membrul/reprezentantul cu drept de vot numai în cabina sau locul amenajat pentru vot secret.

(2)membrul/reprezentantul alegător aplică ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul, candidatul la funcţia respectivă, corespunzător. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.

La decizia organizatorilor Adunării Generale, Comitetului Executiv, Prim-vicepreşedintelui sau Secretarului General al CNOS , votarea  poate fi făcută şi prin înscrierea cu pixul a unui semn în interiorul buletinului de vot , în cercul sau patrulaterul respectiv, în loc de aplicarea ştampilei cu inscripţia votat.

(3) Se interzice scoaterea din localul unde se petrece Adunarea Generală a buletinului eliberat pentru vot.

(4) Un membru/reprezentant cu drept de vot poate vota numai pentru un singur concurent /candidat la oricare din funcţii.

 (5) Dacă membrul/reprezentantul cu drept de vot a completat greşit buletinul din diferite motive, la cererea lui, dacă nu a întrodus încă buletinul în urna de vot, comisia de numărare-validare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista membrilor/reprezentanţilor cu drept de vot.

(6) Membrul/reprezentantul cu drept de vot introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila „Votat” sau cu înscrierea semnului corespunzător.

 

Articolul 15.8 Asigurarea securităţii procesului de votare

 

(1) Înainte de a începe procedura de alegeri sau destituire prin vot secret, preşedintele Adunării Generale sau persoana împuternicită de către acesta, în prezenţa membrilor comisiei de numărare-validare, verifică urnele de vot, după necesitate le sigilează, verifică existenţa listelor, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte la necessitate un proces-verbal.

Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi, după care preşedintele declară procesul de votare deschis.

 (9) Este strict interzis a intra în localul unde se petrece Adunarea Generală cu arme de foc sau cu arme albe sau lacrimogene.

 

Articolul 15.9  Numărarea şi totalizarea voturilor de către comisia de numărare-validare.

 

 • După expirarea timpului rezervat votării, preşedintele Adunării Generale anunţă încheierea votării şi dispune începerea numărării voturilor.

(2) Înainte de a se deschide urnele de vot, toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de către comisia de numărare-validare dacă nu s-a făcut acest fapt anterior, rupîndu-le în jumătate sau aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea „Anulat”, apoi se leagă separat şi se sigilează după caz.

(3) Înainte de numărarea voturilor obţinute de candidaţii concurenţi comisia de numărare-validare stabileşte numărul membrilor/reprezentanţilor cu drept de vot, cărora le-au fost eliberate buletinele de vot, pe baza listelor respective în dreptul numelui cărora figurează semnături.

(4) După verificarea după caz a sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele/Adunării Generale , în prezenţa membrilor comisiei de numărare-validare, deschide urnele.

(5) Localul unde se va desfăşura Adunarea Generală se asigură cu mese suficiente sau cu încăpere pentru ca toate buletinele extrase din urne să se numere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor comisiei de numărare-validare.

(6) Membrii Comisiei de numărare-validare determină pentru care  candidat s-a votat prin numărarea buletinelor şi numărului de voturi de pe buletin şi face calculul respectiv care va fi reflectat în procesul verbal corespunzător. Buletinele cu numărul de voturi exprimate pentru fiecare  candidat se numără şi se leagă separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un proces verbal pentru numărarea voturilor, fac un raport Adunării Generale şi se transmit preşedintelui Adunării Generale.

(7) Preşedintele Adunării Generale anunţă public celor prezenţi rezultatul alegerilor,  declară şi felicită învingătorul, propune să se menţioneze în procesul verbal al Adunării Generale acest fapt şi din numele Adunării Generale va semna ulterior o hotărîre de investire în funcţie a cîştigătorului. Lipsa hotărîrii nu afectează valabilitatea alegerii, competenţa şi nu împiedică înregistrarea cîştigătorului în funcţie la organul competent.Adunarea Generală va aproba (valida) hotărîrea sau procesul verbal corespunzător.

 

Articolul 15.10 Buletinele de vot nevalabile

 

(1) Se declară nevalabile buletinele:

 1. a) în care nu este prezentă ştampila umedă a CNOS;
 2. b) de alt model decît cel stabilit;
 3. c) în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia „Votat” în mai multe patrulatere, ştampila aplicată este de un alt model sau culoare etc.;
 4. d) în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia „Votat” în nici un cerc din nici un patrulater;
 5. e) în care delegaţii alegători au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor ;
 6. f) care au fost deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.

g)care au fost arătate în public, desecretizată optiunea de vot, înainte de a le introduce în urna de vot;

(2) Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia „Votat” de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater, în cazul cînd opţiunea delegatului alegătoru este clară.

(3) Preşedintele CNOS sau a Adunării Generale oferă tuturor membrilor comisiei de numărare-validare posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil.

(4) Dacă membrii comisiei au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se soluţionează prin votul comun al acestora, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei comisiei. În caz de paritate de voturi,buletuinul de vot este considerat valabil.

 

 Articolul 15.11 Procesul-verbal şi raportul Comisiilor

 

(1) Secretariatul şi/sau comisiile corespunzătoare întocmesc un proces-verbal, în exemplare după necesitate, care pot cuprinde:

 1. a) numărul de membri/reprezentanţi cu drept de vot incluşi în listele de reprezentare;
 2. b) numărul de membri/reprezentanţi cu drept de vot incluşi în listele suplimentare dacă sînt;
 3. c) numărul de membri/reprezentanţi cu drept de vot care au primit buletine de vot;
 4. d) numărul de membri/reprezentanţi cu drept de vot care au participat la votare;
 5. e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de delegaţii-alegători şi numărul membri/reprezentanţi cu drept de vot care au participat la votare;
 6. f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;
 7. g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent/candidat;
 8. h) numărul total de voturi valabil exprimate;
 9. i) numărul buletinelor de vot total primite;
 10. j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi/sau anulate.

 

(2) Modelul procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor, este elaborate de către Pim-vicepreşedintele sau secretariatul general al CNOS, comisiile Adunării Generale sau secretariatul Adunării Generale după caz şi posibilitate.

(3) Rezultatul numărării voturilor se examinează în şedinţa comisiei de numărare-validare şi se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de preşedintele CNOS sau Adunării Generale şi ceilalţi membri ai comisiei. Absenţa semnăturii unor membri ai comisiei nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează în raportul comisiei.

(4) Procesul-verbal privind rezultatele votării se întocmeşte, în mai multe exemplare după necesitate.

(5) Preşedintele comisiei de numărare-validare poate face un raport succinct al alegerilor după necesitate, de acest raport se ia act sau se aprobă de către Adunarea Generală CNOS.

          (6) Ştampilele de vot, buletinele  şi toate actele Adunării Generale se remit CNOS prin secretariat sau organelor de conducere a CNOS.

Articolul 15.12  Păstrarea documentelor Adunării Generale

 

(1) Documentele Adunării Generale se păstrează la CNOS  şi se înregistrează după necessitate la Autorităţile competente .

 (2) După expirarea termenului de 100 zile, buletinele cu voturile valabil exprimate, buletinele nevalabile şi buletinele anulate, pot fi nimicite.

 (3) CNOS asigură accesul la documentele menţionate în prezentul articol în conformitate cu prevederile statutului şi altor acte normative ale CNOS.

Articolul 16 – Procesele-verbale

 

16.1 Dezbaterile Adunării Generale CNOS vor fi inregistrate pe bandă magnetică audio sau video.

16.2 Secretarul general va fi responsabil pentru întocmirea și elaborarea proceselor-verbale de rînd cu secretariatul.

16.3 Procesele-verbale vor fi verificate şi semnate de membrii secretariatului desemnați de Adunarea Generală.

16.4 Procesul-verbal şi deciziile adoptate la Adunarea Generală în caz de necesitate se înregistrează la Ministerul Justiţiei.

16.5 Procesele verbale ale şedinţei Adunării Generale trebuie să fie semnate de către membrii secretariatului aleşi de către Adunarea Generală şi contrasemnate de către Preşedintele sau Secretarul General CNOS şi urmează a fi aprobate la necesitate la următoare şedinţă a Adunarea Generale CNOS.

Articolul 17 – Cheltuieli de participare

17.1 Cheltuielile legate de organizare, desfăşurare şi participare la Adunarea Generală sunt suportate de:

 1. CNOS– pentru arenda sălii şi alte cheltuieli legate de organizarea Adunării Generale (rechizite, publicaţii, cadouri,suvenire ş.a.);
 2. membrii afiliaţi la CNOS – pentru cazare, transport diurnele reprezentanţilor săi;
 3. Comitetul Executiv al CNOS, prin decizia sa, poate dispune suportarea de către CNOS a cheltuielilor prevăzute în paragraful „b” a prezentului articol.

 

Articolul 18. Adoptare şi aplicare

 18.1 Adunarea Generală CNOS a adoptat acest regulament la data de _________2016  şi acesta întră  în vigoare din ziua şi momentul adoptării .

 

Back to top button